Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Testovanie 9 - 2021

Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl v školskom roku 2020 / 2021

  • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2021 alebo T9 2021) sa uskutoční 24. marca 2021 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra pre školy s vyučovacím jazykom slovenským. Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka základných škôl, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín Testovania 9 2021 sa uskutoční 14. apríla 2021 (streda).
  • Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy.

Dôležité dokumenty k TESTOVANIU 9 - 2021

Internetová žiacka knižka TOPlist