Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Projekty realizované na našej škole

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navyše aspoň tisíc nových zamestnancov – špecialistov. Prostredníctvom národného projektu chceme prispieť k riešeniu tohto problému. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.

Do národného projektu sa môžu zapojiť žiaci, študenti a pedagogickí zamestnanci základných, stredných škôl a vysokých škôl mimo Bratislavského kraja.

Prijímateľom NFP bude Centrum vedecko-technických informácií SR, partnermi budú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinská univerzita v Žiline. Tieto subjekty spolu s IT Asociáciou Slovenska (ITAS), klastrom Košice IT Valley a Slovenskou informatickou spoločnosťou vytvárajú IT Akadémiu ako platformu pre vybudovanie moderného a tvorivého vzdelávacieho prostredia, ktoré z hľadiska udržateľnosti umožní dlhodobo vychovávať kvalifikovaných odborníkov pre široké portfólio pracovných príležitosti v IT sektore.

Hlavný cieľ projektu chceme naplniť realizáciou dvoch odborných aktivít: 1. Vzdelávanie na ZŠ a SŠ pre informačnú spoločnosť a 2. Vzdelávanie na VŠ pre informačnú spoločnosť

Viac o projekte nájdete na stránke IT AKADÉMIA - VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE

Projekt DETSKÝ ČIN ROKA

Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do projektu DETSKÝ ČIN ROKA. Žiaci sa postupne oboznámia s aktivitami svojich rovesníkov po celom Slovensku, ktorí vykonali dobrý skutok. Z navrhnutých skutkov potom hlasovaním si vyberú ten skutok, ktorý ich najviac zaujal. V kalendárnom roku 2018 prevzal záštitu nad projektom prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Viac informácii o projekte nájdete na adrese: www.detskycin.sk.

Záložka do knihy spája školy

Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci zo Slovenskej republiky vytvoria záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému česko-slovenského projektu Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice, a vymenia si ju so žiakmi z pridelenej partnerskej školy z Českej republiky. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry, regionálnych zvykov či života žiakov v Českej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.

Projekt ČÍTAJME SI

Projekt vznikol pred desiatimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Krstnou mamou podujatia ‘ČÍTAJME SI’ je už od samého začiatku pani spisovateľka Oľga Feldeková.

Medzinárodný deň školských knižníc

„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

Projekt "Rozvíjame tradície"

Vďaka finančným prostriedkom na projekt od nadačného fondu Telekom pri Nadácií Pontis sme získali prostriedky na realizáciu projektu: „Rozvíjame tradície“ v hodnote 730 eur. Cieľom projektu je zapojiť deti do tvorivej dielne, naučiť ich technike a deti potom samy budú prezentovať svoje výrobky a techniky počas Slovenského dňa. Pridať sa môžu matky na materskej dovolenke, nezamestnané a staré mamy. Viac o projekte na:

Projekt "Rozvíjame tradície"

Projekt Digiškola

Je to národný projekt pod názvom "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva", ktorý realizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Úlohou projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Jeho súčasťou je aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Financovaný je z prostriedkov Európskej únie v rámci programu OPIS.

V rámci projektu Digiškola sme získali moderné digitálne vybavenie, ktoré nám umožní modernizovať výučbu. Získali sme 1 setov pozostávajúci z interaktívnej tabule a notebooku, 20 tabletov, 1 wifi-router. Partnerom projektu je Metodicko-pedagogické centrum, ktoré zodpovedá za organizačno-personálne zabezpečenie využívania digitálnych vzdelávacích materiálov pre moderné formy výučby. Učebňa bola v školskom roku 2014 / 2015 zriadená v IX. A triede na poschodí a bola dostupná pre všetkych žiakov školy počas vyučovania.

Viac o projekte nájdete na stránke DIGIŠKOLA.SK


Inovácia metód vzdelávania na ZŠ Obchodná

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ - SORO pre OP vzdelávanie
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

 • Názov projektu: Inovácia metód vzdelávania na ZŠ Obchodná
 • Žiadateľ:Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
 • Sektor:verejný
 • Operačný program:2610003 OP Vzdelávanie
 • Opatrenie:1.1 Premena tradičnej školy na modernú
 • Kód výzvy:OPV-2011/1.1/06-SORO
 • Identifikátor žiadosti o NFP: 531426
 • Celkové výdavky projektu: 241 447,26 €
 • Požadovaná výška NFP: 229 374,90 €

Strategické ciele projektu a cieľové skupiny

 • Inovovať obsah a metódy vzdelávania na ZŠ s cieľom moderne pripraviť pedagógov a žiakov pre vedomostnú spoločnosť
 • Zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania s podporou IKT (informačno-komunikačných technológií) a overenie vo vyučovacom procese budúcej modernej ZŠ
 • Podporiť vzdelávanie pedagógov ZŠ v získavaní a rozvoji kompetencií pre úspešnú premenu tradičnej školy na modernú
 • Pedagogickí zamestnanci školy: 16 učiteľov (10 žien, 6 mužov)
 • Žiaci ZŠ: 570 (I.stupeň - 274, II.stupeň - 296)
 • Projekt realizovaný v termíne september 2012 - marec 2014

Zmluvy k projektu nájdete na stránke
Zverejňované dokumenty - Zmluvy


Internetová žiacka knižka TOPlist