Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Novinky zo života školy 2021 / 2022

Formulár na odhlásenie z obeda


 • Oznam o výsledkoch volieb do Rady školy zo strany rodičov


  Logo školy

  Dňa 23. septembra 2021 sa na našej škole uskutočnili voľby do Rady školy za rodičov. Na základe výsledkov volieb do Rady školy boli zvolení (uvedení v abecednom poradí): Ing. Peter Domanič, Ing. František Korytko, p. Sidónia Pavúrová a p. Slavomír Seman. Zvoleným rodičom blahoželáme a ďakujeme všetkým zúčastneným kandidátom za ochotu zúčastniť sa volieb a zastupovať rodičov v Rade školy. Detailnejší prehľad o priebehu volieb nájdete v priloženom dokumente.


  Výsledky volieb do rady školy z radov rodičov

 • Oznam o stretnutí rodičov Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce


  Logo školy

  Dňa 23. septembra 2021 o 16:30 hod. sa uskutoční stretnutie rodičov Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce s nasledujúcim programom:
  1. Valné zhromaždenie združenia rodičov školy pri Základnej škole, Obchodná 5, Sečovce – stretnutie sa uskutoční vzadu za školskou jedálňou
  2. Voľby do rady školy za rodičov – v triedach
  3. Triedne aktívy - v triedach

  Žiadame rodičov, aby dodržiavali nariadenia týkajúce sa zamedzeniu šírenia COVID-19:
  1. Prekrytie horných dýchacích ciest
  2. Dezinfekcia rúk
  3. Vyplniť a odovzdať tlačivo o bezpríznakovosti návštevy školy (tlačivo dostane každý rodič v triede)


  Zoznam kandidátov do rady školy z radov rodičov

 • Oznam pre rodičov detí, stravujúcich sa v školskej jedálni


  Logo školy

  Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom stravníkom, že stravná jednotka pre žiaka prvého stupňa je 1,30 €. Za september tak žiak prvého stupňa zaplatí 24,70 €. Pre žiaka druhého stupňa je stravná jednotka 1,38 €. Za september tak žiak druhého stupňa zaplatí 26,22 €. Prosíme Vás o vyplacanie obedov cez systém VIAMO EDUPAGE (všetko je nastavené v EDUPAGE) alebo formou internetbankingu na tento účet: SK12 0200 0000 0016 3595 8954. Ako variabilný symbol uveďte mesiac, za ktorý platíte stravu. Do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje. Odhlasovanie zo stravy je možné v daný deň do 8.00 hod. Môžete to uskutočniť mobilom: 0903 616 710, mailom jedalen@zsobchodna.eu alebo na stránke: Formulár na odhlásenie z obeda

 • Európsky týždeň športu 23. - 30. september 2021


  Európsky týždeň športu 23. - 30. aeptember 2021

  Európsky týždeň športu sa koná každoročne od 23. septembra - 30. septembra, nabáda ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Tento rok vzhľadom na celosvetovú pandémiu, kladie vyšší dôraz dôležitosti pohybu na fyzické aj duševné zdravie. Šport je aktivita, ktorá je nesmierne dôležitá práve v tomto období. Vnáša do života systematickosť, pevnú vôľu, kondíciu, cieľavedomosť i emócie. Vďaka nemu sa posilňuje imunita. Preto je dôležité aby sa stal pohyb súčasťou bežného života, čo najväčšieho počtu ľudí.

  Európský týždeň športu na našej základnej škole zahájime 23. septembra 2021 telovýchovnou chvíľkou na 1. vyučovacej hodine. Pohybové aktivity budú prebiehať podľa naplánovaného harmonogramu.


  Európsky týždeň športu 23. - 30. september 2021


   Európsky týždeň športu 23. - 30. aeptember 2021 Európsky týždeň športu 23. - 30. aeptember 2021 Európsky týždeň športu 23. - 30. aeptember 2021 Európsky týždeň športu 23. - 30. aeptember 2021
   Európsky týždeň športu 23. - 30. aeptember 2021 Európsky týždeň športu 23. - 30. aeptember 2021 Európsky týždeň športu 23. - 30. aeptember 2021 Európsky týždeň športu 23. - 30. aeptember 2021
 • Slávnostné otvorenie školského roka 2021 / 2022 je už minulosťou


  Slávnostné otvorenie školského roka 2021 / 2022

  Slávnostné otvorenie školského roka 2021 / 2022 začalo hymnou Slovenskej republiky. Potom sa prítomným žiakom, pedagógom, rodičom a hosťom prihovoril riaditeľ školy Mgr. Daniel Szilágyi. Prihovoril sa k prváčikom, pre ktorých to bol významný deň - "vstup do veľkej školy". Takisto sa prihovoril aj k deviatakom, pre ktorých to bude posledný rok pobytu na našej škole a pripomenul im dôležité míľniky: prijímačky a Testovanie 9. K prítomným sa prihovorila za školskú komisiu mesta Sečovce p. Bérešová, ako aj zastupujúci primátor p. Havrila. Po zaznení školskej hymny sa žiaci prvých ročníkov vybrali s triednymi učiteľkami do svojich tried. Žiaci druhých až deviatych ročníkov sa od svojich triednych učiteliek a učiteľov dozvedeli dôležité informácie k začiatku školského roka.


  Slávnostné otvorenie školského roka 2021 / 2022

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2021 / 2022


  Slávnostné otvorenie školského roka 2021 / 2022

  Základná škola, Obchodná 5, Sečovce oznamuje rodičom, zákonným zástupcom, žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021 / 2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 o 9.00 hod tradične v prietoroch školského dvora za jedálňou. V prípade nepriaznivého počasia sa otovrenie školského roka uskutoční v školskej telocvični. Vstup do priestorov školy bude z Blatnej ulice.

   Slávnostné otvorenie školského roka 2021 / 2022
 • Dôležité informácie k organizácii školského roka 2021 / 2022


  Logo školy

  Vážení rodičia, na základe vydania manuálu Ministerstvom školstva Slovenskej republiky, ktorý predstavuje prehľad opatrení k 1. 9. 2021 vychádzajúc z platnej legislatívy COVID automatu schváleného vládou SR dňa 10. 8. 2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 12. 8. 2021 pod názvom „Školský semafor“ Vám zverejňujeme stručné, ale potrebné informácie pred nástupom do školy.


  Povinnosti rodiča k dodržiavaniu opatrení COVID-19

  Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

  Oznámenie o výnimke z karantény o bezpríznakovosti

 • Testovanie 9 (T9) v školskom roku 2021 / 2022


  Logo školy

  Testovanie žiakov sa uskutoční z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (v školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským) dňa 6. apríla 2022 (streda). Náhradný termín je stanovený na dňa 21. apríla 2022 (štvrtok). Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Informácie o Testovaní 9 budú postupne zverejňované aj na našej stránke.

 • Testovanie 5 (T5) v školskom roku 2021 / 2022


  Logo školy

  Testovanie žiakov sa uskutoční vo všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) a maďarský jazyk a literatúra (na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským) dňa 18. mája 2022 (streda). Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Informácie o Testovaní 5 budú postupne zverejňované aj na našej stránke.

 • Ako to bude počas školského roka 2021 / 2022


  Logo školy

  Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022 (pondelok). Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2022 (utorok) a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok).

 • Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ


  Logo školy

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zabezpečí v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov. Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 2. septembra 2021 do 29. októbra 2021 vo všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výsledky žiakov zadajú školy do Informačného systému testovania žiakov (ISTŽ) a to najneskôr do 30. novembra 2021. Súbor testov je pre oba ročníky rovnaký. Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov bude možné v januári 2022 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, aké sú pohybové predpoklady žiaka a na akej úrovni sa žiak nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k ostatnej populácii vo svojej vekovej kategórii. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.


  Všeobecné informácie k testovaniu žiakov 1. a 3. ročníkov

  Metodické pokyny k testovaniu žiakov 1. a 3. ročníkov

 • Prázdniny v školskom roku 2021 / 2022


  Prázdniny Posledný deň
  vyučovania
  Termín prázdnin Začiatok vyučovania
  po prázdninách
  Jesenné 27. október 2021
  streda
  28. október
  29. október 2021
  2. november 2021
  utorok
  Vianočné 22. december 2021
  streda
  23. december 2021
  7. január 2022
  10. január 2022
  pondelok
  Polročné 3. február 2022
  štvrtok
  4. február 2022
  piatok
  7. február 2022
  pondelok
  Jarné 18. február 2022
  piatok
  21. február - 25. február 2022 28. február 2022
  pondelok
  Veľkonočné 13. apríl 2022
  streda
  14. apríl - 19. apríl 2022 20. apríl 2022
  streda
  Letné 30. jún 2022
  štvrtok
  1. júl - 2. september 2022 5. september 2022
  pondelok

  Termíny jarných prázdnin sú uvedené pre žiakov Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Internetová žiacka knižka TOPlist