Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Novinky zo života školy 2019 / 2020

Záverečné hodnotenie žiakov
Základnej školy, Obchodná 5 v Sečovciach
v školskom roku 2019/2020Dôležité: Preventívne opatrenia k zamedzeniu
šírenia koronavírusu COVID-19


Formulár na odhlásenie z obeda


https://www.online.zsobchodna.eu - učebný materiál


 • Slávnostné ukončenie školského roka 2019 / 2020


  Sovička

  Vedenie základnej školy oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné ukončenie školského roku 2019/2020 sa uskutoční dňa 30. júna 2020 o 9:00 hod. v priestoroch školy za školskou jedálňou. V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné ukončenie školského roku uskutoční v telocvični.

  O účasti žiakov na slávnostnom ukončení školského roku rozhoduje rodič. Žiaci, ktorí si neprevezmú vysvedčenia 30. júna 2020, tak budú môcť urobiť po nástupe do školy 2. septembra 2020.

  Žiadame rodičov, ak sa rozhodnú sprevádzať svoje deti na slávnostné ukončenie školského roku, aby rešpektovali platné hygienické opatrenia súvisiace so zamedzením šírenia COVID-19 a zdržiavali sa len vo vyhradenom priestore určenom pre rodičov.

  Za pochopenie ďakujeme. Mgr. Daniel Szilágyi, riaditeľ školy

 • Oznam pre žiakov


  Sovička

  Vedenie školy pripomína všetkým žiakom, že od 22.júna 2020 vyučovanie pre všetkých prihlásených žiakov, pokračuje podľa bežného rozvrhu hodín.

  Vyučovanie žiakov 1. - 4. končí po štvrtej hodine a vyučovanie pre žiakov 5. - 9.ročníka končí po piatej hodine.

  Všetci žiaci deviateho ročníka majú povinný nástup 24.júna 2020 so všetkými učebnicami.

 • Vyjadrenie podpory kolegom, rodinným príslušníkom a rodičom žiakov a študentov Spojenej školy, Ulica M. R. Štefánika 1, Vrútky


  R.I.P.

  S hlbokým pohnutím sme zaregistrovali tragickú udalosť, ktorá sa odohrala vo Vašej škole. Sme otrasení a zronení útokom, pri ktorom vyhasol život nášho kolegu a ďalšie životy boli ohrozené. Vieme si predstaviť tú nesmiernu bolesť, ktorú prežívate. V miestach, kde najradšej počujeme radostné hlasy našich detí, žiakov, ste zažívali tie najťažšie chvíle pri výkone nášho učiteľského povolania. Chrániť životy nám zverených detí i životy svojich spolupracovníkov pred šialencom je neočakávaná, najťažšia povinnosť učiteľa.

  Vyjadrujeme Vám našu spoluúčasť v tejto tragickej situácii, myslíme na Vás i na rodinu p. zástupcu s hlbokým zármutkom a so znepokojením a obavami, ktoré sa dotýkajú každej jednej školy.

  My, riaditelia i zástupcovia škôl, manažment základných, stredných škôl, i učitelia a zamestnanci škôl po celom Slovensku dnes v mysli stojíme pri Vás a veríme, že nájdete dosť síl na prekonanie týchto tragických udalostí.

  Na vyjadrenie sústrasti a zdieľania Vašej bolesti naše školy vyvesia dňa 12. júna 2020 čierne zástavy na svoje budovy. Aj týmto gestom Vám chceme vyjadriť svoju podporu.

 • Zrušenie obmedzení a organizácia školského vyučovania od 15. júna 2020


  Opatrenia

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia konzília epidemiológov a povolenia Úradu verejného zdravotníctva SR, sa mení organizácia škôl a školských zariadení od 15. júna 2020 takto:

  1. Od pondelka 15. júna 2020 tak už nebude povinné meranie teploty žiakov pri vstupe do školy a zrušia sa tiež mimoriadne obmedzenia na maximálny počet žiakov v triede alebo skupine.

  2. Učitelia budú môcť opäť zlúčiť rozdelených spolužiakov do jednej triedy, pretože bude zrušený zákaz zmiešavania detí v triedach.

  3. Stredné školy a šieste až deviate ročníky základných škôl budú otvorené na sedem pracovných dní od 22. júna do 30. júna 2020. Dochádzka žiakov v tomto období bnebude povinná, ale dobrovoľná. Rodičom, ktorí nedajú svoje deti do školy, ale ostanú s nimi doma bude preplatené ošetrovanie člena rodiny

  Tieto opatrenia sa od pondelka stávajú len odporúčanými, nie povinnými a preto každá škola a školské zariadenie príjme opatrenia podľa vlastných potrieb a možností.

   Opatrenia Opatrenia
 • Les ukrytý v knihe – 2020 - II. B


  Logo školy

  ... „veľmi pekne ďakujeme, sme nadšení ako krásne ste využili náš projekt. Pozdravujeme všetky deti.“ Takéto poďakovanie sme si našli v emaili od pani Mgr. Dagmar Selešovej koordinátorky projektu: „Les ukrytý v knihe“. Ten projekt videli v Belehrade, Bratislave, Budapešti , Ľubľane i v Prahe.

  „Knihu“ sme tento rok zostavili spoločne počas online video hodín, učili sme sa hrou. Spoznali sme zaujímavosti v okolí. Navštívili hrady, ich zrúcaniny: vo Vinnom, v Trebišove, v Parchovanoch, v Bačkove, boli sme v Stankovciach... O projekt sa najviac zaujímali žiaci: Tomáš Chromišin, Adrián Baran, Lukáš Kušnirik, Elena Talianová, Viktória Václavská, Aneta Hricisková, Richard Bialoň, Marián Barna.

  Nie každý dokázal splniť podmienku: „odfotiť sa na mieste opradenom históriou“. Neumožnili mu to rôzne objektívne okolnosti. Pozitívne však bolo to, že tí, čo to dokázali, sa so svojimi skúsenosťami podelili. Nastalo spoločné učenie, dozvedeli sme sa niečo nové o našej prírode a histórii. Prepojili sme tak poznatky z predmetov: slovenský jazyk, prvouka, informatika, výtvarna výchova.


  Les ukrytý v knihe

 • Máme literárne talenty ...


  Logo školy

  Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Aj v tomto kalendárnom roku vypísala súťaže vo výtvarnom a literárnom prejave detí na tému požiarnej ochrany. Žiaci našej školy sa zapojili do oboch súťaží. Viac sa darilo žiakom v literárnej tvorbe. Hana Ihnátová zo IV. C sa svojou literárnou prácou umiestnila v celoslovenskom kole na 2. mieste. Anabela Panáková zo IV. B skončila na celoslovenskom kole 3. mieste Žiačkám k dosiahnutým úspechom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.


  Oficiálne výsledky súťaže

 • Máme sa čím pochváliť ...


  Logo školy

  Naši žiaci sa zapojili do rôznych súťaží dištančnou formou a nestratili sa. V rámci súťaže Čo vieš o hviezdach? sa krajského kola zúčastnili Branislav Soták a Daniela Vasilková zo IV. C. Braňo skončil na 2. mieste, Daniela na 8. mieste. V celoslovenskom kole Braňo skončil na 14. mieste, Daniela na 51. mieste. Rovnako úspešný bol aj Šimon Korytko z IX. A na Krajskom kole Biologickej olympiády kategórie "C". Šimon skončil na 7. mieste. Žiakom k dosiahnutým úspechom gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

 • Organizácia režimu Školského klubu detí od 1. júna 2020


  Logo školy

  Vážení rodičia!

  V súvislosti s otvorením škôl od 1. júna 2020 a zaťiatkom vyučovania na 1. stupni základných škôl, bude v sprísnených hygienických podmienkách na našej škole v prevádzke aj Školský klub detí. Dôležité informácie k organizácii Školského klubu detí nájdete v priložených dokumentoch. Vyplnené tlačivo Odchod zo Školského klubu detí je potrebné odovzdať 1. júna 2020 pri nástupe dieťaťa do školy. Ďakujeme za pochopenie.


  Organizácia Školského klubu detí


  Odchod zo Školského klubu detí

 • Organizácia a pokyny ministerstva školstva pre základné školy - video


 • Úprava prevádzky a vnútorného režimu školy od 1. júna 2020 do 30. júna 2020


  Logo školy

  Vážení rodičia!

  Prevádzka školy bude od 1. júna 2020 v čase 7:00 - 16:00 do 30. júna 2020. Žiaci budú rozdelení do skupín s maximálnym počtom 20 žiakov v jednej skupine. V niektorých skupinách budú spolu žiaci z rôznych tried z jedného ročníka. Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností bude prispôsobený zloženiu konkrétnej skupiny vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí a zručností. Tieto skupiny sa počas jedného týždňa nebudú meniť. Pokiaľ sa počet žiakov v rámci týždňa zmení, v nasledujúcom týždni zmeníme zloženie skupín podľa aktuálneho stavu. Deti do zmiešaných skupín vyberie triedny učiteľ.


  Úprava prevádzky a vnútorného režimu školy


  Vyhlásenie zákonného zástupcu

 • Záväzná prihláška na odber stravy


  Logo školy

  Vážení rodičia!

  Z dôvodu otvorenia prevádzky školy a školskej jedálne, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, vedenie Základnej školy Obchodná 5 v Sečovciach ponúka možnosť odoberať stravu pre vaše deti zo školskej jedálne. Táto možnosť je daná všetkým žiakom školy, ktorí sa vzdelávajú doma dištančnou formou. Záväznú prihlášku zasielajte e-mailom triednemu učiteľovi do 28. mája 2020.


  Záväzná prihláška na odber stravy

 • Informácia o spôsobe prijímacích pohovorov na stredné školy


  Logo školy

  Vážení rodičia deviatakov!

  Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 29. apríla 2020 o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019 / 2020, dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že:

  1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 13. mája 2020 požiadať strednú školu o presun podanej prihlášky na vzdelávanie na iný študijný odbor, iný učebný odbor alebo na inú strednú školu, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

  2. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

  Dôležité informácie o kritériách prijímacieho konania na všetky odbory vzdelávania strednej školy okrem osemročného vzdelávacieho programu, ako aj vzor potvrdenia o nastúpení / nenastúpení na strednú školu, nájdete v priložených dokumentoch.


  Spôsob prijímacích pohovorov na stredné školy


  Nastúpenie alebo nenastúpenie na strednú školu

 • Oznam pre rodičov deviatakov - podávanie prihlášok na stredné školy


  Logo školy

  Vážení rodičia !

  Vzhľadom na opatrenia prijaté proti šíreniu koronavírusu COVID-19 vedenie školy oznamuje, že podávanie prihlášok na stredné školy zákonným zástupcom sa uskutoční v dňoch 28. a 29. apríla 2020 od 14:00 hod. do 18:00 hod., priestoroch vstupnej haly školy. Prihlášky podľa predbežného záujmu sú vytlačené 2x a pripravené na podpis. Rodič je povinný skontrolovať údaje na prihláške a podpísať spoločne s dieťaťom. Žiadame rodičov, aby rešpektovali zásady ochrany zdravia pred šírením koronavírusu COVID-19 a pri zápise používali ochranné rúška a dezinfekciu rúk, ktorá bude k dispozícii pri vchode do budovy školy. Mgr. Daniel Szilágyi – riaditeľ školy

 • Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020


  Logo školy

  Hodnotenie vychádza z Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, ktoré bolo vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. apríla 2020. Hodnotenie vychádza zo základných princípov hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

  1.zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie; 2. sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby, 3. akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.


  Spôsob hodnotenia žiakov

 • Okresné kolo súťaže Čo vieš o hviezdach ?


  Logo školy

  Dňa 17. apríla 2020 sa uskutočnilo online okresné kole súťaže "Čo vieš o hviezdach?", ktoré organizovalo Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína. Na súťaži sa v I., kategórii (4. - 6. ročník) zúčastnilo 17 žiakov. Vo veľkej konkurencii sa nestratili ani žiaci našej školy. Zvíťazil žiak našej školy Branislav Soták a na druhom mieste skončila naša žiačka Daniela Vasilková, žiaci IV.C triedy. Obom žiakom srdečne blahoželáme. Veľké poďakovanie patrí aj triednej učiteľke Mgr. Dane Hruškociovej, a taktiež Mgr. Daniele Sotákovej a Mgr. Branislavovi Sotákovi za prípravu žiakov na túto náročnú súťaž. Sme hrdí, že na našej škole máme takých šikovných žiakov. Obom žiakom držíme palce, aby sa im darilo aj na krajskom kole, kam postúpili.


  Diplom - Branislav Soták  Diplom - Daniela Vasilková


 • Vážení rodičia, milé kolegyne a kolegovia !


  Logo školy

  Včera, 15. apríla 2020 v popoludňajších hodinách a dnes ráno, 16. apríla 2020 bol zaznamenaný výpadok mailovej služby pod doménou @zsobchodna.eu, takže mailové schránky našich učiteliek a učiteľov neprijímali ani neodosielali poštu. Problém sme riešili s prevádzkovateľom služby a je vyriešený. Touto cesto Vás milí rodičia žiadame, aby ste si overili, či vypracované zadania úloh detí sa dostali k svojmu adresátovi. Ďakujeme za pochopenie. Takisto prosíme kolegyne a kolegov, aby si overili, či nimi zaslané materiály sa dostali na miesto určenia. Mgr. Daniel Szilágyi – riaditeľ školy; Mgr. Ján Vaľovský, správca webového sídla.

 • Elektronická prihláška k zápisu žiaka
  do 1. ročníka na školský rok 2020 / 2021


  Vedenie Základnej školy Obchodná 5 v Sečovciach oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční od 15. apríla do 17. apríla 2020, vždy od 15:00 hod. do 18:00 hod. v priestoroch školy.


  Vážení rodičia predškolákov,

  Logo školy

  sme radi, že ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa na našu školu. Nakoľko by sme Vám radi zápis čo najviac zjednodušili, ponúkame Vám možnosť vyplniť elektronickú prihlášku vopred z domu. Upozorňujeme Vás, že odoslanie prihlášky nie je náhradou Vašej osobnej účasti na zápise dieťaťa do 1. ročníka. Nie je nutné prihlášku doma tlačiť, budete ju mať pripravenú v škole pri zápise. Budeme radi, ak túto možnosť využijete v čo najväčšej miere. Upozorňujeme, že na prihláške je nutný podpis oboch zákonných zástupcov! V prípade, že si prihlášku vytlačíte, je potrebné, aby boli na nej podpisy oboch zákonných zástupcov. Ak sa jeden zo zákonných zástupcov nemôže osobne zúčastniť zápisu do 1. ročníka, je nutné dokladovať jeho písomný súhlas splnomocnením (nemusí byť overené) alebo inou písomnou formou vyjadrenia súhlasu (vytlačený email a podobne). Všetky dokumenty k zápisu si môžete stiahnuť na stránke školy.


  Elektronická prihláška k zápisu žiaka do 1. ročníka na školský rok 2020 / 2021


  Informácie k zápisu do 1. ročníka - dokumenty


 • Oznam pre rodičov


  Logo školy

  Z dôvodu dlhodobého uzatvorenia škôl a školských zariadení na Slovensku, vedenie školy žiada všetkých rodičov, aby v dňoch od 15.apríla do 17.apríla 2020, v čase od 15:00 hod. do 18:00 hod. prišli zobrať všetky veci svojich detí zo školských skriniek. Z dôvodu predchádzania šíreniu koronavírusu COVID-19, žiadame všetkých rodičov, aby pre vstup do školy využívali zadný vchod pri školskej jedálni, ku ktorému sa dostanete z Blatnej ulice, kde bude otvorená bočná brána. Počet osôb vo vnútorných priestoroch školy bude regulovať zamestnanec školy. V uvedené dni si môžu v stanovenom čase rodičia vyzdvihnúť aj cestovné. Za pochopenie vám všetkým vopred ďakujeme. Mgr. Daniel Szilágyi – riaditeľ školy

 • Usmernenie pre hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania na školách v školskom roku 2019/2020


  Logo školy

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo usmernenie pre hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania na školách v školskom roku 2019 / 2020. V prílohe Vám prinášame znenie celého dokumentu. O spôsobe hodnotenia a klasifikácie žiakov na našej škole v zmysle tohto usmernenia, ako aj spôsobe záverečného hodnotenia v tomto školskom roku, Vás budeme včas informovať na webovej stránke našej školy.


  Usmernenie Ministestva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej reoubliky

 • Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu

  a športu k zápisu detí do 1.ročníka  Logo školy

  Zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; Základná škola Obchodná 5 , Sečovce uskutoční od 15.apríla do 17.apríla 2020 od 15:00 hod. do 18:00 hod.

  Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

  Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 • Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu

  a športu k zápisu detí do 1.ročníka  Logo školy

  Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020.

  Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  Predčasné zaškolenie žiakov: ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne.

 • Oznam pre rodičov k zápisu detí do 1. ročníka


  Logo školy

  Vážení rodičia, vedenie Základnej školy Obchodná 5 v Sečovciach Vám oznamuje, že od 1. apríla 2020 bude možné zapísať dieťa do našej školy elektronicky. Postup zápisu je zverejnený na stránke našej školy.

  Zároveň pripomíname, že rodičia sú povinní zapísať svoje dieťa (bez prítomnosti dieťaťa) osobne, v termínoch zverejnených na stránke našej školy.

 • Ďalšie prerušenie vyučovania od 30. marca 2020 do odvolania - aktualizované


  Logo školy

  Z rozhodnutia krízového štábu a vlády Slovenskej republiky sa vyučovanie prerušuje od 30.marca 2020 do odvolania. Vzdelávanie pokračuje tak ako doteraz on-line formou a ďalšie informácie k on-line vzdelávaniu budú zverejňované na internetovej stránke školy, prípadne ich môžete konzultovať s vedením školy, triednymi učiteľmi a vyučujúcimi jednotlivých predmetov.

  Na základe súčasnej situácie ohľadom pandémie koronavírusu Covid-19, ktorá sa nezlepšuje, rozhodli sme sa zverejňovať jednotlivé didaktické materiály potrebné pre výučbu Vašich detí na stránke našej školy počas celého obdobia uzatvorenia školy. Všetky materiály pre výučbu žiakov od 1. ročníka po 9. ročník nájdete na tejto adrese:

  https://www.online.zsobchodna.eu

 • Prihlášky na stredné školy - aktualizované


  Zrušené TESTOVANIE T9 - 2020 - aktualizované

  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na ulici Obchodnej 5 v Sečovciach oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov 9. ročníka, že termín prihlášok na stredné školy sa posúva do 15.mája 2020. Z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu COVID-19 nebude nutné k prihláške dokladovať potvrdenie od lekára. Akou formou budú prijímacie skúšky realizované, ministerstvo školstva spresní v najbližších dňoch a budú zverejnené aj na internetovej stránke našej školy.Z rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej reupubliky testovanie žiakov deviateho ročníka T9 v školskom roku 2019/2020 bude ZRUŠENÉ!!!!!

 • 2% daní pre Občianske združenie na našej škole


  Logo školy

  Vážení rodičia a priatelia školy, aj v tomto školskom roku si dovoľujeme požiadať Vás o poukázanie 2% zo zaplatenej dane z príjmov pre naše Združenie rodičov a priateľov školy pri Základnej škole na Obchodnej ulici v Sečovciach. Využitie týchto prostriedkov je účelovo viazané na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej a záujmovej činnosti detí. Ďakujeme všetkým, ktorí nám v minulých rokoch 2% zo zaplatenej dane z príjmov poukázali. Právnické a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie – môžu poukázať 2% v časti daňového priznania Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej alebo fyzickej osoby. Informácie nájdete aj na našej stránke: 2% daní pre školu .


  Potvrdenie o zaplatení dane


  Vyhlásenie k zaplateniu dane

 • Elektronické vyučovanie na ZŠ Obchodná 5, Sečovce


  Vážení rodičia !


  Logo školy

  Na základe núdzového stavu vyhláseného vládou Slovenskej republiky, sú zatvorené všetky školy a školské zariadenia na území celej Slovenskej republiky. Žiaci sa pripravujú doma z materiálov, ktoré im pripravili vyučujúci našej školy. Materiály Vám boli zasielané formou mailov od triednych učiteľov. Každý vyučujúci zároveň poskytuje konzultácie žiakom mailom, respektíve po dohode telefonicky.

  Na základe súčasnej situácie ohľadom pandémie koronavírusu Covid-19, ktorá sa nezlepšuje, rozhodli sme sa zverejňovať jednotlivé didaktické materiály potrebné pre výučbu Vašich detí na stránke našej školy počas celého obdobia uzatvorenia školy. Návod ako postupovať, bude zverejnený na našej stránke školy.

  Zároveň budeme zverejňovať linky vzdelávacích internetových stránok, ktoré pomôžu Vašim deťom pri on-line vzdelávaní. Veríme, že tento náš krok sa u Vás stretne s pochopením.

  Na stránkach IT Akadémie sú zverejnené úlohy z prírodovedných predmetov (biológia, chémia, fyzika, geografia, informatika, matematika) a sú určené hlavne pre žiakov druhého stupňa.

  Na stránkach Interaktívnej školy v rámci projektu ALFBOOK sú dispozícii testy na precvičovanie učiva pre všetkých žiakov základnej školy (1. - 9. ročník) zo všetkých predmetov. Postupujte podľa pokynov na stránkach Interaktívnej školy.  S pozdravom kolektív zamestnancov Základnej školy Obchodná 5, Sečovce.


  Interaktívna škola - projekt ALFBOOK (1. - 9. ročník)


  IT Akadémia - prírodovedné predmety pre 2. stupeň


  Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu

 • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach


  Logo školy

  Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, boli zverejnené tieto informácie týkajúce sa škôl a školských zariadení:

  Prerušuje sa vyučovanie v školách a školských zariadeniach v období od 16. do 27. marca 2020 vrátane.

  Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagógmi.


  V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v školách a školských zariadeniach.

  Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020.


  Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.

  Spracované na základe článkov:  Čo vyplýva pre školstvo z opatrení proti koronavírusu - denník PRAVDA


  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

 • Prihlášky na stredné školy


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na ulici Obchodnej 5 v Sečovciach oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov 9. ročníka, že podávanie prihlášok na stredné školy je v súčasnosti pozastavené. O prípadných zmenách tohto nariadenia Vás budeme včas informovať.

 • Elektronické vyučovanie na ZŠ Obchodná 5, Sečovce


  Logo školy

  V období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 bude prebiehať vyučovací proces formou elektronického vyučovania. Žiakom budú zasielané úlohy triednymi učiteľmi prostredníctvom mailových schránok zákonných zástupcov. Žiak je povinný vypracovať dané úlohy. Zákonní zástupcovia v prípade otázok sa môžu kontaktovať s triednymi učiteľmi a ostatnými učiteľmi prostredníctvom emailu zverejneného na webovom sídle školy alebo telefonicky.

 • Vyhlásenie po zasadnutí krízového štábu
  Slovenskej republiky o situácii
  s koronavírusom na Slovensku


  Logo školy

  Milí rodičia! Na základe vyhlásenia krízového štábu Slovenskej republiky zverejneného dňa 12. marca 2020 o 13.30 hod. sa z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu COVID-19 prerušuje vyučovanie na všetkých druhoch škôl a školských zariadení od 13. marca 2020 (piatok) na najbližších 14 dní do 27. 3. 2020 (piatok). Začiatok školského vyučovania je stanovený na 30. marca 2020 (pondelok). Aktuálne informácie o situácii budú priebežne zverejňované na stránke školy. V prípade potreby sa s dôverou môžete obrátiť na vedenie školy, kde Vám budú poskytnuté potrebné informácie.

 • Usmernenie riaditeľa školy k zamedzeniu šírenia koronavírusu COVID-19


  Logo školy

  Milí rodičia ! Tak, ako každý, aj naša škola pozorne sleduje situáciu tykajúcu sa respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19, ktorý spôsobuje kvapôčkovú infekciu. Inkubačný čas pri tomto koronavíruse sa uvádza doba 2 až 14 dní. V priemere je to 6 dní. Všeobecné príznaky sú – teplota nad 38 °C, kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťaženie dýchania.

  Na základe toho odporúčame, aby všetci žiaci školy, ktorí absolvovali / absolvujú pobyt v zahraničí, po návrate ešte zostali doma 14 dní a po karanténe donesú potvrdenie od lekára, že sú zdraví a neohrozujú zdravie ostatných žiakov. Všetci rodičia si musia byť vedomí toho, že ak je situácia vážna a lekári odporúčajú obmedziť cestovanie do zahraničia, aby sa vírus nešíril, neohrozujú len seba a svoju rodinu, ale aj zdravie žiakov a podľa toho by sa mali správať.

  Prevencia proti vírusom a baktériám je:

  - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
  - nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
  - pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša, potom si umyť ruky,
  - vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť,
  - žiak vykazujúci príznaky nachladenia alebo chrípky nesmie navštevovať školu.

 • Preventívne opatrenia k zamedzeniu šírenia koronavírusu COVID-19


  Logo školy

  Naša škola na základe usmernenia MŠ SR prijala nasledujúce preventívne opatrenia :

  - ak sa príznaky akútneho prenosného ochorenia prejavia u žiaka počas dňa, musí zodpovedná osoba dieťa izolovať od ostatných, zabezpečiť nad ním dočasný dohľad a okamžite informovať jeho zákonného zástupcu,
  - vstup do ostatných priestorov školy (okrem vstupnej chodby a ŠKD) bude umožnený iba žiakom a zamestnancom školy (konzultácie s učiteľmi a vedením školy realizovať e-mailom alebo telefonicky),
  - každý žiak bude mať hygienické vrecúško (veľké balenie papierových utierok alebo papierové vreckovky).

  V prípade potreby škola zabezpečí :

  - zvýšenú hygienu priestorov v zmysle prevádzkového priestoru,
  - prípravky na dezinfekciu rúk s dávkovačmi,
  - dezinfikovanie prostredia školy,
  - pravidelné vetranie priestorov.

  Ďakujeme za pochopenie a dodržiavanie tohto usmernenia. Mgr. Daniel Szilágyi, riaditeľ školy

 • Testovanie 9 2020 - 1. apríl 2020


  Logo školy

  Celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka z matematiky a slovenského jazyka sa uskutoční dňa 1. apríla 2020 (streda) pre žiakov v školách s vyučovacím jazykom slovenským. Náhradný termín je stanovený na 15. apríla 2020 (streda) , ktoré sa uskutoční v Košiciach. Testovanie prebehne písomnou a elektornickou formou (online na počítači). Obe formy sú rovnocenné. Cieľom Testovania 9 - 2020 je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl, poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Dôležité informácie k testovaniu T9 - 2020 nájdete aj na týchto stránkach: www.nucem.sk a www.etest.sk . Informácie a dôležité dokumenty sú k dispozícii aj na našej stránke v časti TESTOVANIE 9 .

 • Krajské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko


  Logo školy

  Krajské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko J. C. Hronského, sa uskutočnilo 25. februára 2020 v Átrium klube Mestskej časti Košice – Západ, Zuzkin park 4, Košice. V II. vekovej kategórii tejto súťaže okres Trebišov úspešne reprezentovala žiačka našej školy Daniela Vasilková zo IV. C, ktorá spomedzi 11 súťažiacich získala krásne ocenenie - Čestné uznanie. Danielke za úspešnú reprezentáciu školy v tejto súťaži ďakujeme a srdečne blahoželáme !

   Krajské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko Krajské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko Krajské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko
 • Oznam o chrípkových prázdninách


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na ulici Obchodnej 5 v Sečovciach oznamuje, že po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Trebišove a zriaďovateľom školy je vyučovanie od 25. februára 2020 (utorok) do 28. februára 2020 (piatok) prerušené z dôvodu chrípkového ochorenia žiakov. Vyučovanie bude pokračovať po jarných prázdninách od 9. marca 2020 (pondelok) .

 • Beseda s policajtkou pre ôsmakov


  Sovička - logo školy

  Dňa 17. februára 2020 sa v našej škole uskutočnila beseda s príslušníčkou Obvodného oddelenia Policajného zboru v Trebišove majorkou Ing. Irenou Hankoščákovou. Žiaci VIII. C triedy sa tak bližšie oboznámili s rôznymi formami páchania trestnej činnosti a následnými trestami, ktorými sú páchatelia potrestaní. Pani policajtka našim žiakom porozprávala rôzne príbehy, s ktorými sa príslušníci PZ stretávajú. Častokrát sú páchateľmi práve mladí ľudia, ktorí sú pod vplyvom rôznych omamných látok. V závere besedy pani policajtka zdôraznila, že ak sa budeme riadiť a dodržiavať príslušné pravidlá, do nebezpečenstva sa nedostaneme.

 • Valentínsky bowling - I. B, I. C, I. D


  Valentínsky bowling - I. B, I. C, I. D

  Žiaci I. B, I. C a I. D triedy oslávili SVIATOK SVÄTÉHO VALENTÍNA v športovom duchu. Spoločne s triednymi učiteľkami navštívili priestory BOWLING SPORTS BARU v MOTOPUBE SLZA. Po krátkom vysvetlení pravidiel a bezpečnosti sa naši športoví nadšenci pustili do hry. Súťažili v dvoch dráhach, chlapci proti dievčatám. Zo začiatku sa viac darilo dievčatám, ale chlapci sa nedali. Ideálne spojenie športu a zábavy skončilo remízou. Okrem bowlingu si prváci zahrali aj stolný futbal. Pri hre sa striedali a vzájomne sa povzbudzovali. Celé popoludnie bolo v priateľskej atmosfére. Deti dokázali, že sa vedia rešpektovať a tešiť nielen zo svojho, ale aj z kamarátovho športového úspechu.


  Valentínsky bowling - I. B, I. C, I. D - fotogaléria  Valentínsky bowling - I. B, I. C, I. D - fotogaléria


   Valentínsky bowling - I. B, I. C, I. D Valentínsky bowling - I. B, I. C, I. D Valentínsky bowling - I. B, I. C, I. D Valentínsky bowling - I. B, I. C, I. D
   Valentínsky bowling - I. B, I. C, I. D Valentínsky bowling - I. B, I. C, I. D Valentínsky bowling - I. B, I. C, I. D Valentínsky bowling - I. B, I. C, I. D
 • Valentínska diskotéka v IV. A


  Valentínska diskotéka v IV. A

  Dňa 14. februára si žiaci IV. A triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Daniely Jenčovej zatancovali. „Valentínskou diskotékou“ sa všetci poriadne zapotili. Nesmel chýbať stoličkový tanec, ktorého víťazmi boli Rali a Samo , Daniel a Maddy . Triedna akcia prebehla v rytmickom duchu. Na diskotéke nechýbalo malé občerstvenie. Všetci odchádzali s úsmevom na tvári a v dobrej nálade.


  Valentínska diskotéka v IV. A - fotogaléria


 • Valentínske popoludnie v Školskom klube detí


  Valentínske popoludnie v Školskom klube detí

  Piatkové valentínske popoludnie si užívali aj žiaci v Školskom klube detí. Strihali, lepili, kreslili, jedným slovom vyrábali si tu rôzne darčeky pre svojich najbližších príbuzných, ale aj kamarátov či kamarátky. Zašantili si a vytancovali sa pri diskotéke: čelovom tanci s balónom, dlhom hadovi. Deťom tak prišlo vhod aj sladké občerstvenie v podobe teplého čaju či gofree so šľahačkou.


  Valentín v Školskom klube detí - fotogaléria  Valentín v Školskom klube detí - fotogaléria


   Valentínske popoludnie v Školskom klube detí Valentínske popoludnie v Školskom klube detí Valentínske popoludnie v Školskom klube detí Valentínske popoludnie v Školskom klube detí
   Valentínske popoludnie v Školskom klube detí Valentínske popoludnie v Školskom klube detí Valentínske popoludnie v Školskom klube detí Valentínske popoludnie v Školskom klube detí
 • Valentínske korčuľovanie v Trebišove


  Valentínske korčuľovanie v Trebišove

  Ako už býva zvykom na našej škole, na Deň sv. Valentína - 14. februára sa žiaci na druhom stupni vyberú autobusmi na klzisko do Trebišova, na "Valentínske korčuľovanie". Akciu už prravidelne organizuje Školský parlament v spolupráci s vyučujúcimi telesnej výchovy. Aj v tento školský rok bol o akciu veľký záujem. Na klzisku bolo síce chladno, no o zábavu bolo postarané. Úsmevy na tvárach detí svedčili o tom, že akcia sa vydarila. Už teraz sa niektorí z nich tešia na "Valentínske korčuľovanie 2021" !


  Valentínske korčuľovanie v Trebišove - fotogaléria


   Valentínske korčuľovanie v Trebišove Valentínske korčuľovanie v Trebišove Valentínske korčuľovanie v Trebišove Valentínske korčuľovanie v Trebišove
   Valentínske korčuľovanie v Trebišove Valentínske korčuľovanie v Trebišove Valentínske korčuľovanie v Trebišove Valentínske korčuľovanie v Trebišove
 • Hviezdoslavov Kubín 2020, školské kolo, I. kategória


  Pavol Országh Hviezdoslav

  Dňa 11. februára 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže jednotlivcov Hviezdoslavovho Kubína v umeleckom prednese detí pre I. kategóriu. Do súťaže sa zapojilo 23 žiakov. Členovia odborných porôt hodnotili súťažiacich, žiakov 2. – 4. ročníka. Hodnotili vhodnosť výberu textu, náročnosť a originalitu a objavnosť predlohy, aktuálny výklad recitovaného textu, tvorivosť a osobnostný prístup recitátora i prípravu predlohy.

  V prednese poézie boli úspešní: 1. miesto: Tímea Pristášová z III. C, 2. miesto: Jakub Korytko z II. C, 3. miesto: Nela Kudičová z II. C a Alexandra Torkosová zo IV. A.

  V prednese prózy: 1. miesto: Emília Borovská zo IV. C, 2. miesto: Adam Korytko zo IV. C, 3. miesto: Zoja Kešeľová z III. A a Zuzana Domaničová z III. C.

  Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu na Slovensku. Organizátori školského kola prihlásili víťazov a postupujúcu recitátorku Danielu Vasilkovú zo IV. C do okresného kola a žiakom prajú veľa úspechov.


  Hviezdoslavov Kubín, školské kolo - fotogaléria


 • Dejepisná olympiáda - kategória "C" a "D"


  Herodotos - otec dejepisu

  Dňa 14. februára 2020 sa uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády v Centre voľného času v Trebišove. V kategórii "C" určenej pre žiakov 9. ročníka sa Michal Petrus z IX. A umiestnil na 6. mieste a Viliam Pristáš z IX. C sa umiestnil na 16. mieste. V kategórii "D" určenej pre žiakov 8. ročníka sa Michal Tynik z VIII. B umiestnil na 7. mieste a Kristián Jevák z VIII. A sa umiestnil na 8. mieste. K úspechom srdečne blahoželáme !

 • Valentínsky bowling v II. C


  Valentínsky bowling v II. C

  Druháci oslavovali Deň svätého Valentína na bowlingu v motocyklovom pube SLZA, Sečovce. Žiaci z 2. C triedy sa s kolkami a bowlingovou guľou zoznámili už v prvom ročníku, takže sa začala zábava vzájomným povzbudzovaním a podnecovaním k hre. I keď bola bowlingová guľa ťažká, niektorým sa podarilo zhodiť aj všetkých desať kolkov naraz. Nemenej zaujímavými hrami boli aj stolný futbal a stolný tenis, kde sa dievčatá ukázali ako veľmi šikovné hráčky. Príjemné zážitky a veselé okamihy spríjemnili druhákom krásne popoludnie.

   Valentínsky bowling v II. C Valentínsky bowling v II. C Valentínsky bowling v II. C Valentínsky bowling v II. C
   Valentínsky bowling v II. C Valentínsky bowling v II. C Valentínsky bowling v II. C Valentínsky bowling v II. C
 • Testovanie 9 2020 - generálna skúška


  Logo školy

  Celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka z matematiky a slovenského jazyka sa uskutoční dňa 1. apríla 2020 (streda). Testovanie prebehne písomnou a elektornickou formou (online na počítači). Obe formy sú rovnocenné. Žiaci, ktorí sa chcú zúčastniť elektronickej formy Testovania 9 - 2020, majú možnosť vyskúšať si túto formu prostredníctvom tzv. generálnej skúšky dňa 12. februára 2020 (streda). Cieľom Generálnej skúšky E-T9 2020 je absolvovať všetky procesy spojené s "ostrým" E-Testovaním 9. Zároveň si žiaci môžu preveriť svoje vedomosti a vyskúšať si elektronické testovacie prostredie e-Test.


  Harmonogram testovania počas Generálnej skúšky Testovania 9 2020  Anotácia testu z matematiky na generálnu skúšku Testovania 9 2020  Anotácia testu z jazykov na generálnu skúšku Testovania 9 2020  Prehľad vzorcov a jednotiek z matematiky na generálnu skúšku Testovanie 9 2020  Vzory odpoveďových hárkov na generálnu skúšku Testovania 9 2020


 • Poďakovanie za pomoc pri organizácii detského karnevalu


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na Obchodnej ulici 5 v Sečovciach chce touto cestou poďakovať spomenutým rodičom za pomoc pri organizovaní detského karnevalu pre žiakov 1. stupňa: p. Ihnátová, p. Borovská, p. Oravcová, p. Kožuchová, p. Korytková - IV. C; p. Tomášová, p. Dobranský - III. B, p. Horňáková - II.C, p. Seman, p. Gazdová, p. Balogová, p. Bérešová, p. Kotľárová - I. B; p. Bálint, p. Panáková - IV. B; p. Ďurkovič, p. Bereščíková, p. Vanci, p. Tirpáková - I. D; p. Torkosová, p. Filková - IV. A; p. Kešeľová - III. A a firmám Firma ETA ČR, Papiernictvo Timing, Carmel Café. Ešte raz srdečne ďakujeme !

 • Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka


  Logo školy

  Lyžiarsky výcvik zaujíma významné miesto v školskej telesnej výchove, je dôležitým prostriedkom rozvoja osobnosti žiaka. Prebiehal v lyžiarskom stredisku Telgárt od 27. januára 2020 do 31. januára 2020, kde sme využívali 2 zjazdovky. Z najvyššieho bodu 1340 m bol nádherný výhľad na okolitú zasneženú krajinu. 32 žiakov bolo rozdelených do 3 skupín podľa lyžiarskej zdatnosti. Jednotlivé skupiny na svahu viedli Mgr. Siksa, Mgr.Kožuch , Mg. Kačuňová. Penzión Lucs v obci Heľpa nám poskytol výborné ubytovacie a stravovacie podmienky. Voľno časové aktivity žiakov sme vyplňovali spoločenskými hrami a stolnotenisovým turnajom. Okrem nadobudnutých lyžiarskych zručností si žiaci odnášajú veľa pekných zážitkov. Pobytom v zimnej prírode si žiaci uvedomili dôležitý význam športu pre svoje zdravie.

   Lyžiarsky kurz - siedmy ročník Lyžiarsky kurz - siedmy ročník Lyžiarsky kurz - siedmy ročník Lyžiarsky kurz - siedmy ročník
   Lyžiarsky kurz - siedmy ročník Lyžiarsky kurz - siedmy ročník Lyžiarsky kurz - siedmy ročník Lyžiarsky kurz - siedmy ročník
  Lyžiarsky kurz: siedmy ročník - fotogaléria (2)


 • Biologická olympiáda - kategória "C"


  Logo školy

  Dňa 10. februára 2020 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády v Trebišove. V kategórii "C" žiakov 9. ročníka našu školu reprezentovali Ema Kolesárová z IX. C a Šimon Korytko z IX. A. V teoreticko-praktickej časti sa Ema Kolesárová umiestnila na druhom mieste. V projektovej časti sa Šimon Korytko umiestnil takisto na druhom mieste. Žiakov pripravovala Mgr. Daniela Sotáková. K úspechom srdečne blahoželáme !

   Biologická olympiáda - kategória C Biologická olympiáda - kategória C Biologická olympiáda - kategória C Biologická olympiáda - kategória C
 • Geografická olympiáda - kategórie "E, F, G"


  Logo školy

  Dňa 6. februára 2020 sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády v Trebišove. V kategórii "E" žiakov 8. a 9. ročníka našu školu reprezentovali Simona Dulovičová z IX. A , ktorá skončila na 5. mieste a Marek Leškanič u IX. A, ktorý skončil na 6. mieste. V kategórii "G" žiakov 5. ročníka Simona Vileníková z V. A sa umiestnila na druhom mieste, Klára Kopčová z V. A na štvrtom mieste a Alex Gašpar z V. A na ôsmom mieste. K úspechom srdečne blahoželáme !

 • Hviezdoslavov Kubín, triedne kolo, II. B


  Hviezdoslavov Kubín

  Dňa 6. februára 2020 sa uskutočnilo triedne kolo súťaže jednotlivcov Hviezdoslavovho Kubína v umeleckom prednese detí pre I. kategóriu – deti základnej školy. Odborná porota si vypočula všetkých recitátorov. Tvorili ju skúsené recitátorky. Predsedníčkou poroty bola knihovníčka z mestskej knižnice v Sečovciach Diana Dobranská. Po dôkladnej hodnotiacej práci a porade vyhlásili výsledky, udelili diplomy a ceny.

  Do súťaže sa zapojilo 18 súťažiacich. Súťaž organizačne pripravila triedna učiteľka. Pozvala rodičov i starých rodičov. Babka Oľga prišla až zo Zemplínskeho Hradišťa, mamka Nikola napiekla koláče a babka Marta priniesla chrumky. O pitný režim sa postarala Mariánova mamka. Čas čakania sme vyplnili tvorivou dielňou. Domov si každý odniesol vyrobených, či nakreslených snehuliakov. Efektívne sme využili voľný čas a prežili spolu pekné chvíle.


  Hviezdoslavov Kubín, triedne kolo, II. B - fotogaléria


 • Olympiáda z aglického jazyka: školské a okresné kolo


  Logo školy

  V školskom kole olympiády v anglickom jazyku súťažilo spolu 25 žiakov našej školy v dvoch kategóriách. V kategórii A1 (7.roč.) žiaci súťažili v dvoch kolách: online písomná a ústna časť. 1. miesto obsadil Filip Jančik, VII.C pred Gregorom Raničom, VII.C a Matejom Talianom, VII.C. V kategórii B1 (8. - 9.roč.) prebehla online písomná časť. 1. miesto získala Miroslava Szenczyová, IX.C pred Kristiánom Jevákom, VIII.A a Vierkou Budíkovou a Emou Kolesárovou, IX.C. Víťazi školského kola nás reprezentovali na okresnom kole v Trebišove, kde sa Miroslava Szenzcyová umiestnila na 2.mieste> a Filip Jančik na 5.mieste. Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za účasť a reprezentáciu školy.

 • Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka


  Logo školy

  Lyžiarsky výcvik zaujíma významné miesto v školskej telesnej výchove, je dôležitým prostriedkom rozvoja osobnosti žiaka. Prebiehal v lyžiarskom stredisku Telgárt od 27. januára 2020 do 31. januára 2020, kde sme využívali 2 zjazdovky. Z najvyššieho bodu 1340 m bol nádherný výhľad na okolitú zasneženú krajinu. 32 žiakov bolo rozdelených do 3 skupín podľa lyžiarskej zdatnosti. Jednotlivé skupiny na svahu viedli Mgr. Siksa, Mgr.Kožuch , Mg. Kačuňová. Penzión Lucs v obci Heľpa nám poskytol výborné ubytovacie a stravovacie podmienky. Voľno časové aktivity žiakov sme vyplňovali spoločenskými hrami a stolnotenisovým turnajom. Okrem nadobudnutých lyžiarskych zručností si žiaci odnášajú veľa pekných zážitkov. Pobytom v zimnej prírode si žiaci uvedomili dôležitý význam športu pre svoje zdravie.

 • Krížom, krážom po Slovensku


  Karneval

  Slovenská republika, je vnútrozemský štát v strednej Európe. Má rozlohu 49 036 km² a žije tu približne 5 450 000 obyvateľov. Hraničí na západe s Českom a Rakúskom, na severe s Poľskom, na východe s Ukrajinou a na juhu s Maďarskom. Toto všetko deti vedeli povedať o Slovensku aj vďaka akcii, ktorú máme v našom Školskom klube detí.

  Už tretí rok sa opakovalo Krížom krážom po Slovensku. Každý rok sme sa dozvedeli o čosi viac. Deti si pripravovali prezentácie a tie potom odprezentovali svojim kamarátom v Školskom klube detí. Tento rok sme sa rozhodli spoznávať viac kultúru a tradície. Deťom sme ukázali, ako sa kedysi zdobili kroje, aké boli rozdiely vo vzoroch a ornamentoch rôznych krajov Slovenska. Deti potom kreslili ornamenty a zdobili taniere, poháre aj keď len papierové, aj tak sa im to páčilo a práca sa im podarila. Svedčí o tom aj naša nástenka v škole, ktorá je umiestnená na chodbe medzi IV. A a IV. B triedou.


  Krížom, krážom po Slovensku - fotogaléria


 • Aktivity v Školskom klube detí


  Aktivity v Školskom klube detí

  V Školskom klube detí sa deti nielen pripravujú do školy, píšu si svoje domáce úlohy, hrajú sa, ale aj vytvárajú rôzne veci. Aj takýmto spôsobom sme si spríjemňovali spoločne strávené chvíle, dlhšie zimné dni, keď nám neprialo počasie a nemohli sme ísť von. Strihali sme a lepili veci z papiera, pracovali s vlnou či teplovzdušnou pištoľou.

   Aktivity v Školskom klube detí Aktivity v Školskom klube detí Aktivity v Školskom klube detí Aktivity v Školskom klube detí
   Aktivity v Školskom klube detí Aktivity v Školskom klube detí Aktivity v Školskom klube detí Aktivity v Školskom klube detí
 • „Šaliansky Maťko“- okresné kolo


  Detský kúzelný karneval

  Dňa 29. januára 2020 sa v priestoroch Zemplínskej knižnice v Trebišove uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže v prednese povestí „Šaliansky Maťko“. Z našej školy sa ho zúčastnili traja žiaci, víťazi školského kola. V prvej kategórii súťažila Timea Pristášová, žiačka III.C triedy, v druhej kategórií to bola Daniela Vasilková, žiačka IV.C triedy a v poslednej kategórii našu školu reprezentoval Lukáš Kocák, žiak VI. A triedy. Všetci naši žiaci boli úspešní, Timejka a Lukáš si vybojovali krásne 3.miesto, každý vo svojej kategórii, no najúspešnejšia bola práve Danielka, ktorá získala 1.miesto a s ním aj postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 25. februára 2020. Súťažiacim srdečne blahoželáme a Danielke držíme prsty a želáme veľa šťastia v ďalšom, už krajskom kole.

   Detský kúzelný karneval Detský kúzelný karneval Detský kúzelný karneval Detský kúzelný karneval
   Detský kúzelný karneval Detský kúzelný karneval Detský kúzelný karneval Detský kúzelný karneval
 • Zber papiera za 1. polrok 2019 / 2020


  Logo školy

  Ako býva zvykom na našej škole pred koncom 1. polroka vyhodnocujeme mimoškolskú aktivitu žiakov v zbere papiera tak jednotlivcov, ako aj celé triedy. Najúspešnejším jednotlivcom sa stal Dávid Horňák z II. A s 2249 kg pred Patrikom Kišidayom z III. C s 1705 kg a Kristínou Balogovou z III. A s 1322 kg. V rámci kolektívov sa najúspešnejšou triedou stala III. C s 4842 kg pred II. A s 3467 kg a III. A s 2306 kg. Spolu sme nazberali úctihodných 26 552 kg papiera. Ďakujeme všetkým aktívnym zberačom a v 2. polroku pokračujem od začiatku.


  Najlepší jednotlivci v zbere papiera


  Najlepšie triedy v zbere papiera

 • Týka sa to aj Vás !


  Preventívny rovesnícky program „Týka sa to aj vás...?“ je určený žiakom I. stupňa základnej školy. Obsahom preventívneho programu je rozšírenie vedomosti v oblasti návykových látok a motivácia k zdravému spôsobu života. Jeho cieľom je naučiť deti samostatnému protidrogovému správaniu a rozhodovaniu. V piatok 31. januára 2020 privítali žiaci III. A, III. B a III. C triedy medzi sebou Mgr. Jána Rusnáka, pracovníka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trebišove, ktorý im prišiel priblížiť danú problematiku a tým ich motivovať k zdravému spôsobu života. Deti potrebujeme naučiť, že každý z nás je zodpovedný za svoje zdravie a všetci dohromady musíme chrániť zdravie ostatných.

 • Matematická olympiáda - kategória Z5 a Z9


  Logo školy

  Dňa 29. januára 2020 sa v Trebišove uskutočnilo Okresné kolo Matematickej olympiády v kategórii Z5 (5. ročník) a Z9 (9. ročník). V kategórii piatakov sa darilo Tobiasovi Kačuňovi z V. B, ktorý obsadil veľmi pekné 2. miesto.. V tej istej kategórii na ôsmom mieste skončila Klára Kopčová z V. A. V kategórii deviatakov našu školu reprezentovali Marek Leškanič a Nataša Ďurková z IX. A, ktorí skončili na 11. resp. 14. mieste. K dosiahnutým výsledkom našich žiakom srdečne blahoželáme !

 • Polročné prázdniny - 3. február 2020


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na Obchodnej ulici 5 v Sečovciach oznamuje žiakom, rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 3. februára 2020 (pondelok) sa začínajú polročné prázdniny v trvaní jedného dňa. Vyučovanie pokračuje 4. februára 2020 (utorok) podľa platného rozvrhu pre tento deň.

 • Detský kúzelný karneval


  Detský kúzelný karneval

  Karneval, plný smiechu a zábavy s kúzelníkom Wolfom, zažili 28. januára 2020 v slávnostne vyzdobenej telocvični žiaci I. stupňa prezlečení do nádherných a zaujímavých masiek. Kúzelný karneval sa začal interaktívnou magickou show, prepojenou s jedinečným bruchovravectvom. Veselé zvieratká zaručene pobavili detské publikum. Po nej pán kúzelník Wolf naučil deti sériu jednoduchých, avšak veľmi zábavných tancov z celého sveta (Minidisco). Tanečná časť karnevalu bola prepojená pásmom súťaží, prehliadkou masiek a tombolou. Tento rok organizátori karnevalu vďaka rodičom pripravili pre deti 52 cien. K ním pribudli ešte ocenenia získané v zbere papiera, ktoré si najusilovnejší zberači slávnostne prevzali z rúk riaditeľky školy Mgr. Ivety Bačovej a zástupkyne 1. stupňa. Žiaci sa veľmi potešili tejto akcii. Bol to pre nich rozprávkový deň, na ktorý budú ešte dlho spomínať. Na skvelú zábavu s kúzelníkom Wolfom sa tešia opäť o rok !

   Detský kúzelný karneval Detský kúzelný karneval Detský kúzelný karneval Detský kúzelný karneval
   Detský kúzelný karneval Detský kúzelný karneval Detský kúzelný karneval Detský kúzelný karneval

  Detský kúzelný karneval - fotogaléria (6)


 • Výpis klasifikácie prospechu a správania za 1. polrok


  Logo školy

  Podľa § 55 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v posledný vyučovací deň 1. polroka školského roka (31. januára 2020) vydá triedny učiteľ - triedna učiteľka žiakovi - žiačke výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za 1. polrok na poslednej vyučovacej hodine. Tento výpis nie je verejnou listinou. Neobsahuje ani odtlačok pečiatky a nie je potrebné, aby ho podpisoval štatutárny orgán školy, teda riaditeľ školy. Riadne vysvedčenie za prvý aj druhý polrok dostanú všetci žiaci na konci školského roka. O tento výpis nie je potrebné žiadať písomne, škola ho bude vydávať každému žiakovi - každej žiačke automaticky.

 • Karneval pre 1. stupeň


  Karneval

  Tak, ako každoročne pred koncom 1. polroka, aj v tomto školskom roku sa môžu žiaci 1. stupňa tešiť na tradičný školský karneval. Kedy bude ? No predsa 28. januára 2020 (utorok) od 9.00 - 11.00 hod.. Kde sa uskutoční ? No predsa v našej telocvični ! Čo na našich žiakov z 1. stupňa čaká ? Nechajte sa prekvapiť !


  Karneval pre 1. stupeň


 • Spoločenské hry v IV. A


  Vianoce 2019

  V pondelok 10. januára 2020 žiaci IV. A triedy pod vedením triednej učiteľky Mgr. Daniely Jenčovej si zahrali spoločenské hry, ktoré doniesli z domu. Každý si prezentoval svoje spoločenské hry. Hry boli zábavné, logické aj so zvukovým doplnením. Žiaci mali možnosť sa naučiť niečo nové a zároveň si prehĺbiť kolektívne vzťahy.


  Spoločenské hry v IV. A - fotogaléria


 • Triedne schôdze Združenia rodičov školy - január 2020


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na ulici Obchodná 5, Sečovce oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 10. januára 2020 (piatok) o 16.30 hod. sa uskutočnia triedne schôdze Združenia rodičov školy pod vedením triednych učiteliek a učiteľov. Tešíme sa na stretnutie s Vami, milí rodičia !

 • Šaliansky Maťko - II. a III. kategória


  Šaliansky Maťko - II. a III. kategória

  Školské kolo súťaže v prednese povesti, Šaliansky Maťko, nás opäť presvedčilo, že máme šikovných a nadaných žiakov. Táto prehliadka mladých talentov bola veľmi zaujímavá a priniesla milé prekvapenia. Nebolo ľahké sa rozhodnúť. V II. kategórii prvé miesto obsadila Daniela Vasiľková (IV. C). Na 2. mieste skončili Anabela Panáková (IV. B) a Bianca Bérešová (V. B). Tretie miesto obsadili Simona Vileníková (V. A) a Vanessa Ďurková (V. A). V III. kategórii prvé miesto získal Lukáš Kocák (VI. A). Na druhom mieste skončili Liana Nováková (VI. B) a Emma Kičinková (VI. B). Tretie miesto obsadila Petra Ďuricová (VI. A).

   Šaliansky Maťko - II. a III. kategória Šaliansky Maťko - II. a III. kategória Šaliansky Maťko - II. a III. kategória Šaliansky Maťko - II. a III. kategória
   Šaliansky Maťko - II. a III. kategória Šaliansky Maťko - II. a III. kategória Šaliansky Maťko - II. a III. kategória Šaliansky Maťko - II. a III. kategória
 • Zdobili sme perníky v IV. C


  Zdobili sme perníky v IV. C

  Vôňa čerstvo upečených perníkov a tradícia ich zdobenia patrí na Slovensku neodmysliteľne k Vianociam. Možnosť krásne vyzdobiť vianočné perníky pod vedením triednej učiteľky Mgr. Dany Hruškociovej si nenechali ujsť už štvrtý rok žiaci IV. C triedy, ktorí sa dňa 12. 12. 2019 stretli spolu so svojimi rodičmi, súrodencami či starými rodičmi na tvorivej dielni zdobenia perníkov. Krásnu vianočnú atmosféru obohatili kultúrnym programom, v ktorom prostredníctvom dramatizácie priblížili okolnosti vzniku najkrajšej vianočnej piesne - Tichej noci, ktorú v závere aj zaspievali. Príjemné popoludnie umocnil i spoločný spev piesne Zázračný čas. Pri zdobení perníkov všetci preukázali veľkú trpezlivosť, šikovnosť a kreativitu. Ručne maľované perníky potešili nielen oči, ale aj chuťové poháriky.


  Zdobili sme perníky v IV. C - fotogaléria


   Zdobili sme perníky v IV. C Zdobili sme perníky v IV. C Zdobili sme perníky v IV. C Zdobili sme perníky v IV. C
   Zdobili sme perníky v IV. C Zdobili sme perníky v IV. C Zdobili sme perníky v IV. C Zdobili sme perníky v IV. C
 • Na hokeji v STEEL ARÉNE ...


  Na hokeji v STEEL ARĚNE ...

  Dňa 18. decembra 2019, tesne pred vianočnými sviatkami sa naši žiaci z druhého stupňa vybrali na hokej do STEEL ARÉNY v Košiciach pod vedením pánov učiteľov Milana Siksu a Stanislava Svepeša. Všetci sa veľmi tešili na zápas medzi HC Košice a HC Banská Bystrica. Výborný hokej, výborná atmosféra v STEEL ARÉNE, víťazstvo Košíc, ktorým sme fandili v nás zanechali len tie najpríjemnejšie pocity. Už teraz sa tešíme na ďalšie zápasy !

   Na hokeji v STEEL ARĚNE ... Na hokeji v STEEL ARĚNE ... Na hokeji v STEEL ARĚNE ... Na hokeji v STEEL ARĚNE ...
 • Veselé Vianoce a šťastný Nový rok !


  Vianoce 2019

  Už sú tu opäť dni vianočné, do sveta kričia zvony polnočné. V tomto čase zázračnom prajeme Vám veľa lásky a pohody pri stole spoločnom. Nech sa Vám pod stromčekom splnia vaše sny, aby vás čakali už len krásne a šťastné dni. Aj veľa síl želáme do Nového roku, aby Vás šťastie sprevádzalo na každom kroku, a len dobrí ľudia stáli po Vašom boku.

   Veselé Vianoce a šťastný Nový rok !
 • Veniec plný želaní v Školskom klube detí


  Vianoce 2019

  Ako každý rok, tak aj tento sme sa spoločne stretli pri našom venci ... Nazývame ho Veniec plný želaní. Naši žiaci v Školskom klube vyslovili svoje vianočne priania ... lásku, rodinnú pohodu a hlavne zdravie. Navodili sme tak vianočnú atmosféru a v kruhu svetielok zaspievali známu pieseň Tichá noc, svätá noc. V mene Školského klubu Vám prajeme krásne Vianoce a šťastný Nový rok.

   Veniec plný želaní v Školskom klube detí Veniec plný želaní v Školskom klube detí Veniec plný želaní v Školskom klube detí Veniec plný želaní v Školskom klube detí
 • Zdobenie perníkov v Školskom klube detí


   Zdobenie perníkov v Školskom klube detí Zdobenie perníkov v Školskom klube detí Zdobenie perníkov v Školskom klube detí Zdobenie perníkov v Školskom klube detí
 • Vianočné perníčky v IV. B


  Logo školy

  Najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia. Deti sa najviac tešia, keď konečne na stromček zavesia anjelika, trblietavé gule, farebné svetielka. Dlhý čas čakania na deň, keď sa ozve vianočný zvonček si žiaci 4. B triedy spríjemnili vlastnoručným vyrábaním vianočných ozdôb a zdobením perníkov pod vedením triednej učiteľky Mgr. Evy Titkovej. Perníky zdobili podľa vlastnej fantázie a takto prejavili svoju kreativitu. Po krátkom čase sa medovníky vynímali rôznymi tradičnými, ale aj netradičnými vzormi. Krásna vôňa vyzdobených perníkov lákala deti aj k ochutnávke a takto si pripomenuli blížiace sa Vianoce.


  Vianočné perníčky v IV. B - fotogaléria


 • Mikuláš v Jump aréne v Košiciach


  Mikuláš v Jump aréne v Košiciache

  Veľmi pekný Mikulášsky darček si dopriali žiaci z krúžku Gymnastiky a Hýb sa, ktorí sa rozhodli stráviť tento deň pohybom. Po vyučovaní si zaskákali v Jump Aréne v Košiciach, odkiaľ sa im nechcelo odísť. Túto milú akciu sme si so žiakmi zopakovali druhýkrát a určite nezostane zabudnutá ani do ďalších rokov. Športu zdar!

   Mikuláš v Jump aréne v Košiciach Mikuláš v Jump aréne v Košiciach Mikuláš v Jump aréne v Košiciach Mikuláš v Jump aréne v Košiciach
   Mikuláš v Jump aréne v Košiciach Mikuláš v Jump aréne v Košiciach Mikuláš v Jump aréne v Košiciach Mikuláš v Jump aréne v Košiciach
 • Výtvarná súťaž „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“.


  Logo školy

  Do výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ sa naša škola zapája pravidelne. Aj v tento školský rok sa našim žiakom darilo. V kategórii žiakov 1. stupňa sa na druhom mieste umiestnila Petra Popaďáková z III. A. V kategórii žiakov druhého stupňa prvé miesto obsadil Marek Leškanič z IX. A. Tretie miesto získal Marko Puci zo VII. A. Srdečne blahoželáme !

   Výtvarná súťaž Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany Výtvarná súťaž Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany Výtvarná súťaž Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany Výtvarná súťaž Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany
   Výtvarná súťaž Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany Výtvarná súťaž Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany Výtvarná súťaž Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany Výtvarná súťaž Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

  Diplom 2. stupeň - 1. miesto - Marek Leškanič


  Diplom 2. stupeň - 3. miesto - Marko Puci


  Diplom 1. stupeň - 2. miesto - Petra Popaďáková

 • Teplákový deň na našej škole


  Teplákový deň na našej škole

  Aj tento rok na našej škole plníme úlohy z nášho adventného kalendára, ktorý úripravil náš školský parlament ! Jednou z úloh tohtoročného kalendára bol aj teplákový deň. Okrem našich žiakov sa ho zúčastnili aj naše milé pani učiteľky a aj naše pani zástupkyne Mgr. Mária Kešeľová a Ing. Renáta Strapoňová. Všetci sme si tento deň užili a už teraz sa tešíme na ďalší!!!

   Teplákový deň na našej škole Teplákový deň na našej škole Teplákový deň na našej škole Teplákový deň na našej škole
 • Pozvánka na vianočnú akadémiu 2019: Zázračný čas


  Vianoce 2019

  Základná škola, Obchodná 5, Sečovce Vás srdečne pozýva na vianočnú akadémiu Zázračný čas, ktorá sa uskutoční dňa 19. decembra 2019 o 16:30 hod. v Mestskom kultúrnom dome v Sečovciach. Tešíme sa na spoločné stretnutie v predvečer Vianoc !


  Pozvánka na Vianočnú akadémiu 2019

 • Zdobenie stromčeka v I. D


  Logo školy

  Tisíce drobných hviezdičiek žiari na konári, do uzla vianočných pesničiek vplieta sa tisíc prianí. Dajme si pod stromček úsmev, čo slzy stiera a rany hojí, kus dobrej vôle, súcitu, veď to všetko tak málo stojí. Schádzame sa zase, pri stromčeka jase. Takto krásne v predvianočnom čase si svoj triedny stromček vyzdobili šikovní prváci z 1.D triedy.


  Zdobenie stromčeka v I. D - fotogaléria


 • Rozprávky v Školskom klube detí


  Logo školy

  Kto by nemal rád rozprávky ? Aj deti v Školskom klube si jedno jesenné popoludnie spríjemnili zaujímavým kvízom pod názvom „Čo vieš o rozprávkach“ . Snažili sa uhádnuť mená hlavných hrdinov, doplňovali názvy rozprávok. Takisto sa pokúšali prísť na to, z ktorej rozprávky pochádzajú známe výrazy. Veď ak sa viem zasmiať sám na sebe, tak to znamená, že sa mám rád. (MICKEY MOUSE)

   Rozprávky v Školskom klube detí Rozprávky v Školskom klube detí Rozprávky v Školskom klube detí Rozprávky v Školskom klube detí
 • Vianočné perníčky v IV. A


  Logo školy

  Dňa 5. decembra 2019 si žiaci IV. A triedy pod vedením Mgr. Daniely Jenčovej spríjemnili popoludnie zdobením perníkov. Už štvrtý rok spolu so svojimi rodičmi krášlili perníky originálnymi vzormi. Počas aktivity nezabudli aj ochutnávať perníčky. Mikulášsku atmosféru sprítomnilo počúvanie vianočných kolied. Z akcie všetci odchádzali vo vianočnej nálade a s ozdobenými perníčkami.


  Vianočné perníčky v IV. A - fotogaléria


 • Beseda k 75. výročiu oslobodenia Sečoviec


  Logo školy

  Pri príležitosti 75. výročia oslobodenia Sečoviec sme pre našich deviatakov pripravili v stredu 4. decembra 2019 zaujímavú besedu. Žiakom sa prihovoril pán Peter Novýkmec, ktorý sa amatérsky venuje skúmaniu bojov druhej svetovej vojny v našom regióne. Žiakom porozprával o ťažkých bojoch sovietskej Červenej armády s fašistami, o dôsledkoch bojov a ich dopade na civilné obyvateľstvo. V samom závere porozprával o osudoch našej školy v časoch druhej svetovej vojny, keď v jej priestoroch bola zriadená vojenská nemocnica. Všetci pevne veríme, že naše detí sa už budú dozvedať o takýchto hrôzach vojny len na základe rozprávania a že žiadnu vojnu už v živote nezažijú !

 • Vianočné pozdravy pre poľských priateľov


  Logo školy

  Vianoce 2019 sa nezadržateľne blížia a naši šiestaci vytvorili krásne Vianočné pozdravy pre svojich kamarátov z Poľska, konkrétne z mesta Brodnica, s ktorými sa dopisujú už druhý školský rok. Navyše v máji 2020 ich čaká návšteva Varšavy a Brodnice, kde sa stretnú so svojimi kamarátmi a ich rodinami.


  Vianočné pozdravy pre poľských priateľov - fotogaléria


 • Štvrtáci boli na plaveckom výcviku


  Logo školy

  Plavecký výcvik žiakov 4. ročníka sa uskutočnil v Mestskej plavárni na ulici Seleziánov 1285 v Michalovciach, v termíne od 12. novembra do 27. novembra 2019 v trvaní spolu 10 hodín. Zapísaných bolo 48 žiakov. Žiaci boli rozdelení do 5 družstiev, podľa zdatnosti. Každé družstvo malo svojho inštruktora.

  Cieľom plaveckého výcviku bolo, aby žiaci získali základné plavecké zručnosti vo vzťahu k plaveckej technike. Správna práca nôh, zvládnutie hrubej techniky práce paží, súhra plávania s dýchaním, preplávanie 25 m až 50 m jedným spôsobom, skákanie do vody.

  Cieľ bol zvládnutý u všetkých žiakov. Veľkou úspešnosťou bolo, že bojazliví žiaci prekonali strach z vody a v závere výcviku s radosťou preplávali šírku bazéna. Získať kladný vzťah k plávaniu bolo dôležitejšie ako dosahovanie rekordných plaveckých výkonov. Je už na rodičoch ako ďalej budú u svojich detí plávanie podporovať. Na záver plaveckého výcviku deti dostali „Mokrý diplom“ a fotografiu.


  Plavecký výcvik štvrtákov - fotogaléria (3)


   Plavecký výcvik štvrtákov Plavecký výcvik štvrtákov Plavecký výcvik štvrtákov Plavecký výcvik štvrtákov
   Plavecký výcvik štvrtákov Plavecký výcvik štvrtákov Plavecký výcvik štvrtákov Plavecký výcvik štvrtákov
 • Súťaž Vesmír a slnečná sústava


  Logo školy

  Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, útvar astronómie v Trebišove pri príležitosti Dňa zimného slnovratu usporiadalo 26. novembra 2019 v Centre voľného času v Sečovciach súťaž pre žiakov 4. ročníka ZŠ „Vesmír a slnečná sústava“. Našu školu reprezentovali v tejto súťaži štyri dvojčlenné družstvá, kde si svoje vedomosti z astronómie zmerali so žiakmi dvoch základných škôl v meste - zo ZŠ J.A. Komenského, Sečovce a ZŠ Svätej rodiny, Sečovce.

  Súťažiaci sa museli popasovať s úlohami rôzneho charakteru. Prvé dve písomné kolá a tajnička boli zamerané na teoretické vedomosti z vesmíru a slnečnej sústavy. Potom nasledovalo kolo, v ktorom súťažiaci riešili praktické a logické úlohy. Posledným kolom bolo spoznávanie obrázkov, medzi ktorými boli nielen obrázky planét, ale aj obrázky z hlbokého vesmíru a kozmonautiky.

  Naši žiaci preukázali v súťaži výborné vedomosti. Svedčia o tom tieto výsledky: 1.miesto: Branislav Soták, Daniela Vasilková, IV. C, 2. miesto: Filip Ľaš, Martin Kušnirik, IV. B, 4. miesto: Hana Ihnátová, Katarína Rolníková, IV. C a Natália Hasaralejková, Tomáš Drančák, IV. B. Všetci súťažiaci získali za svoju námahu diplomy a pozornosť vo forme vecnej ceny. Srdečne blahoželáme!


  Sútaž Vesmír a slnečná sústava - fotogaléria


 • Európsky týždeň boja proti drogám


  Logo školy

  Drogy sú všade okolo nás. Sprevádzajú náš život od kolísky po hrob. Niektoré sú legálne, iné zakázané. Nemôžeme ich zlikvidovať, ale môžeme urobiť kroky na elimináciu ich rizík. Prvým takýmto krokom je prevencia. Tretí novembrový týždeň je Európskym týždňom boja proti drogám vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. Stalo sa nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri - sa viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách.

  Aj my sa snažíme v našej škole organizovať rôzne aktivity a tým priblížiť žiakom nebezpečenstvo závislostí a ukázať na zdravý spôsob života. Tento rok sa aktivity realizovali v dňoch od 18. novembra do 22. novembra 2019. V pondelok to bola rozhlasová relácia, nasledujúci deň boli pre žiakov 1. a 2. stupňa pripravené aktivity na rozvíjanie tvorivosti v priestoroch chodieb školy na prízemí a na 1. poschodí. Vo štvrtok žiaci 1. stupňa formou štafety vytvorili plagáty, ktoré sú umiestnené vo vestibule školy. Žiaci 2. stupňa robili „Dotazníkový prieskum“, pri ktorom im koordinátorka II. stupňa položila 3 otázky, ktoré sa týkali alkoholu a fajčenia.

  Počas celého týždňa boli uskutočnené besedy v triedach 4. ročníka, ktoré viedla koordinátorka primárnej prevencie Mgr. Daniela Sotáková a besedy pre žiakov v triedach 8 ročníka, ktoré viedla koordinátorka primárnej prevencie Mgr. Katarína Kutná. Veríme, že sme uvedenými aktivitami pomohli žiakom pochopiť, čo je správne a ako povedať závislostiam „nie“.


  Európský týždeň boja proti drogám: druhý stupeň - fotogaléria  Európský týždeň boja proti drogám: prvý stupeň - fotogaléria


 • Rozprávky v Školskom klube detí


  Logo školy

  Kto by nemal rád rozprávky ? Aj deti v Školskom klube si jedno jesenné popoludnie spríjemnili zaujímavým kvízom pod názvom „Čo vieš o rozprávkach“ . Snažili sa uhádnuť mená hlavných hrdinov, doplňovali názvy rozprávok. Takisto sa pokúšali prísť na to, z ktorej rozprávky pochádzajú známe výrazy. Veď ak sa viem zasmiať sám na sebe, tak to znamená, že sa mám rád. (MICKEY MOUSE)

   Rozprávky v Školskom klube detí Rozprávky v Školskom klube detí Rozprávky v Školskom klube detí Rozprávky v Školskom klube detí
 • Vianočné perníčky v IV. A


  Logo školy

  Dňa 5. decembra 2019 si žiaci IV. A triedy pod vedením Mgr. Daniely Jenčovej spríjemnili popoludnie zdobením perníkov. Už štvrtý rok spolu so svojimi rodičmi krášlili perníky originálnymi vzormi. Počas aktivity nezabudli aj ochutnávať perníčky. Mikulášsku atmosféru sprítomnilo počúvanie vianočných kolied. Z akcie všetci odchádzali vo vianočnej nálade a s ozdobenými perníčkami.


  Vianočné pernáčky v IV. A - fotogaléria


 • Výtvarná súťaž ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL


  Logo školy

  Centrum voľného času v Sečovciach už tradične organizuje vátvarnú súťaž "Zdravý životný štýl" pre žiakov materských a základných škôl. V II. kategórii žiakov (1. - 2. ročník) sa na treťom mieste umiestnila Nina Špirková z II. C . V III. kategórii (3. - 4. ročník) sa na prvom mieste umiestnil Matej Kurtoš z III. C a hneď za ním skončila na druhom mieste Liliana Kotuľáková z III. C . Srdečne gratulujeme!!!

 • Okresné kolo Technickej olympiády


  Logo školy

  Dňa 28. novembra 2019 sa konalo okresné kolo Technickej olympiády v Trebišove. Našu školu tu reprezentovali v kategórii "A" Viliam Pristáš a Dávid Šintaj z IX. C, ktorí sa umiestnili na veľmi peknom druhom mieste. Srdečne gratulujeme!!!

 • ZEMPLÍN ŠPIVA A HUTORI


  Logo školy

  Dňa 26. novembra 2019 sa konalo okresné kolo súťaže v speve ľudových piesní a hovoreného slova. Ide o súťaž, ktorej cieľom je motivovať deti, aby prebrali štafetu nositeľov ľudových tradícií od rodičov a starých rodičov a nezabudli na pôvodný jazyk svojich predkov. Tejto krásnej prehliadky zemplínskych ľudových piesní sa zúčastnili aj žiaci našej školy, ktorí úspešne reprezentovali našu školu. Jakub Korytko z II. C získal v I. kategórii 1. miesto, Nikolka Jenčíková z V.B v II. kategórii tiež krásne 1. miesto. Srdečne gratulujeme!!!

   ZEMPLÍN ŠPIVA A HUTORI ZEMPLÍN ŠPIVA A HUTORI ZEMPLÍN ŠPIVA A HUTORI ZEMPLÍN ŠPIVA A HUTORI
 • Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka


  Logo školy

  Dňa 27. novembra 2019 sa konalo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka v Trebišove, ktorá bola určená pre žiakov 8. a 9. ročníka. Súťaž pozostávala z troch kôl. Našu školu tu reprezentoval víťaz školského kola Šimon Korytko z IX. A, ktorý sa umiestnil na veľmi peknom treťom mieste. Srdečne gratulujeme!!!

 • „ZEMPLIN ŠPIVA I HUTORI" - školské kolo 1. kategória


  Logo školy

  Vo štvrtok 14. novembra 2019 sa popoludní uskutočnilo školské kolo súťaže „ZEMPLIN ŠPIVA I HUTORI". V prvej kategórii žiakov 1. - 3. ročníka súťažilo 18 žiakov. Naši malí speváci predviedli svoj talent a spríjemnili tak jesenné popoludnie. Každý súťažiaci zaspieval 2 ľudové piesne v zemplínskom nárečí. Víťazom v kategórii sólový spev sa stal Jakub Korytko, žiak II.C triedy, ktorý bude reprezentovať našu školu na okresnom kole v Trebišove. Ako druhá sa umiestnila žiačka III.B Leonie Tomášová. Tretie miesto obsadili Šimon Šepeľák a Boris Bočko, žiaci z I. A, Soňa Kešeľová z I. C triedy. Na štvrtom mieste skončili: Aneta Hricisková, Viktória Václavská obe z II. B, Nela Kudičová z II. C, Tamara Timková, žiačka I. A, Ema Gazdová a Simon Oros z I. B, Martin Štefanko, Nela Korunová, Nela André a Nina Tomaščíková, žiaci I. C, Timea Šimková a Karin Kurucová z I. D, Timea Pavučková z III. A. Všetkým súťažiacim žiakom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov !!!


  „ZEMPLIN ŠPIVA I HUTORI": školské kolo 1. kategória - fotogaléria


 • Slávnostná imatrikulácia našich prvákov


  Logo školy

  Zábava, zaujímavé vystúpenie, skvelá atmosféra. Aj takto by sa dala charakterizovať imatrikulácia prváčikov na našej škole. Tento rok si naši deviataci pod vedením ich ochotných triednych učiteliek a zástupcov žiackeho parlamentu nacvičili divadielko O perníkovej chalúpke. Po skončení divadielka si spolu s deťmi zasúťažili, zahrali rôzne hry a pasovali ich za prvákov. Všetci sa spolu zabavili a strávili spolu pár príjemných chvíľ.

   Slávnostná imatrikulácia našich prvákov Slávnostná imatrikulácia našich prvákov Slávnostná imatrikulácia našich prvákov Slávnostná imatrikulácia našich prvákov
   Slávnostná imatrikulácia našich prvákov Slávnostná imatrikulácia našich prvákov Slávnostná imatrikulácia našich prvákov Slávnostná imatrikulácia našich prvákov

  Slávnostná imatrikulácia našich prvákov deviatakmi
  - fotogaléria (3)


 • Druháci v bábkovom divadle


  Logo školy

  19. novembra sa žiaci druhého ročníka pod vedením svojich triednych učiteliek zúčastnili divadelného predstavenia v Košiciach. Žiakov zaujal príbeh od Pavla Dobšinského o Valibukovi a Laktibrade. Bolo to moderné poňatie klasickej ľudovej rozprávky popretkávané peknými pesničkami. Predstavenie odmenili žiaci spontánnym potleskom. Z divadelného predstavenia sme sa vrátili bohatší o zaujímavý kultúrny zážitok.

   Druháci v bábkovom divadle Druháci v bábkovom divadle Druháci v bábkovom divadle Druháci v bábkovom divadle
   Druháci v bábkovom divadle Druháci v bábkovom divadle Druháci v bábkovom divadle Druháci v bábkovom divadle
 • Záložka do knihy spája školy:
  List za listom - baví ma čítať


  Logo školy

  Po prázdninách nás v škole čakal balík. Prišiel z najsevernejšej položenej obci v Slovenskej republiky- Oravská Polhora. To nám naši noví kamaráti poslali záložky, ktoré vyrábali pre nás s láskou. A tak sme ho spoločne rozbalili. Boli tam krásne záložky a sprievodný list od našich nových priateľov. Verím, že tieto záložky potešia žiakov a prinesú novú inšpiráciu do ďalšieho ročníka „Záložka do knihy spája školy“.


  Záložka do knihy spája školy:
  List za listom - baví ma čítať - fotogaléria


 • TESTOVANIE 5 - 2019: 20. november 2019


  Logo školy

  TESTOVANIE 5 - 2019 pre žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda) v čase od 8.00 hod. do 11.30 hod. z matematiky a slovenského jazyka. Testovanie prebehne písomnou formou. Cieľom TESTOVANIA 5 - 2019 je overiť úroveň vedomostí a zručnosti žiakov pri prechode z 1. stupňa na druhý stupeň.


  Dôležité dokumenty pre TESTOVANIE 5 - 2019 :


  Základné informácie pre TESTOVANIE 5 - 2019


  Špecifikácia testu z matematiky


  Špecifikácia testu zo slovenského jazyka


  Odpoveďové hárky - nácvik


  Testovanie 5 - 2019 NUCEM


 • Oznam o riaditeľskom voľne pre žiakov


  Logo školy

  RIADITEĽSTVO ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA ULICI OBCHODNÁ 5, SEČOVCE, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 20. novembra 2019 - t. j. (streda) udeľuje žiakom riaditeľské voľno v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa paragrafu 150, odsek 5) z organizačných dôvodov (TESTOVANIE 5 - 2019). V uvedený deň (20. novembra 2019) nebude v prevádzke Školský klub detí. Pre žiakov 5. ročníka, ktorí sa zúčastnia TESTOVANIA T5 a stravujú sa v školskej jedálni, bude obed zabezpečený !

 • Informatická súťaž IBOBOR 2019 - kategória BOBRÍK


  Logo školy

  Dňa 15. novembra 2019 sa konalo celoslovenské kolo súťaže IBOBOR 2019 v kategórii BOBRÍK pre žiakov 4. a 5. ročníka. Žiaci súťažili online v internetovom teste z informatiky s 12 úlohami v časovom intervale 30 minút. Do súťaže sa zapojilo 33 žiakov 4. ročníka a 24 žiakov 5. ročníka.

  Najúspešnejšou žiačkou v rámci 4. ročníka bola Alžbeta Puškášová zo IV.C so ziskom 84 bodov pred Branislavom Sotákom, Matejom Kmecom, Emíliou Borovskou zo IV. C so ziskom 72 bodov a Hanou Ihnátovou, Dorotou Jenčovou, Leou Babičovou a Sonjou Leou Paločkovou zo IV. C so ziskom 68 bodov.

  Najúspešnejšími žiakmi v rámci 5. ročníka boli Simona Vileníková z V. A a Martin Duda z V. B - 96 bodov (z 96 možných) pred Michalom Koškom z V. A so ziskom 88 bodov a Klárou Kopčovou z V. A, Tobiasom Kačuňom a Gabrielom Mihokom z V. B a Sebastiánom Zeherom z V. C so ziskom 84 bodov. K úspechu žiakom srdečne gratulujeme !

 • Informatická súťaž IBOBOR 2019 - kategória BENJAMÍN


  Logo školy

  Dňa 13. novembra 2019 sa konalo celoslovenské kolo súťaže IBOBOR 2019 v kategórii BENJAMIN pre žiakov 6. a 7. ročníka. Žiaci súťažili online v internetovom teste z informatiky s 15 úlohami v časovom intervale 40 minút. Do súťaže sa zapojilo 14 žiakov 6. ročníka a 19 žiakov 7. ročníka.

  Najúspešnejším žiakom v rámci 6. ročníka bol Jakub Rimbala zo VI. A získal 49,36 bodov pred Radkou Jackovou zo VI. B - 40,03 bodov a Emou Grajcarovou - zo VI. A so ziskom 32,03 bodov.

  Najúspešnejším žiakom v rámci 7. ročníka bol Stanislav Parlagi zo VII. C - 58,35 bodov pred Eduardom Popďákom zo VII. A - 49,50 bodov a dvojicou žiakov Tomáš Kmec a Matej Talian zo VII. C so ziskom 49,36 bodov. K úspechu žiakom srdečne gratulujeme !

 • Zemplin špiva a hutori - školské kolo


  Logo školy

  Štvrtok 14. novembra 2019 sa po vyučovaní uskutočnilo školské kolo súťaže v speve ľudových piesní a hovoreného slova pod názvom ZEMPLIN ŠPIVA A HUTORI. Ide o súťaž, ktorej cieľom je motivovať deti, aby prebrali štafetu nositeľov ľudových tradícií od rodičov a starých rodičov a nezabudli na pôvodný jazyk svojich predkov – “hutoračtinu”. V prvej kategórii sa na 1. mieste umiestnila Nikola Jenčiková z V. B, druhý skončil Adam Korytko zo IV. C, na treťom mieste skončila Nela Antoliková zo VI. A. V druhej kategórii sa víťazom stal Šimon Korytko z IX. A, na druhom mieste skončila Aneta Pavučkova z VIII. C. Víťazom gratulujeme a držíme palce na okresnom kole súťaže v Trebišove !

 • Celoslovenské kolo Vedy a techniky


  Logo školy

  V dňoch 6. - 8. novembra 2019 sme sa zúčastnili celoslovenského kola Vedy a techniky v Bratislave. Žiaci a zodpovedný vyučujúci - Mgr. Daniela Sotáková získali certifikát za účasť v celoslovenskom kole. Aj keď sa nám nepodarilo postúpiť na celosvetové finále, nemáme sa za čo hanbiť, žiaci našu školu úspešne reprezentovali v konkurencii stredných škôl, z ktorých bola väčšina projektov.

   Celoslovenské kolo Vedy a techniky Celoslovenské kolo Vedy a techniky Celoslovenské kolo Vedy a techniky Celoslovenské kolo Vedy a techniky
 • Opekačka v VI. A


  Logo školy

  Posledné teplé októbrové dni sme v VI. A triede stihli využiť a poopekali sme si dobroty na školskom dvore. Slniečko nás pekne hrialo a v dobrej nálade nám aj veľmi chutilo. Oddýchli sme si, užili sme si pekné októbrové popoludnie a v dobrej nálade sme odchádzali zo školy.


   Opekačka v VI. A Opekačka v VI. A Opekačka v VI. A Opekačka v VI. A
 • Prváci na návšteve v materskej škole


  Logo školy

  Žiaci I. A, I. B, I. C a I. D triedy so svojimi triednymi učiteľkami boli 8. novembra 2019 v Materskej škole na Kochanovskej ulici. Prišli tam na pozvanie detí, ktoré pre nich pripravili pekný program. Zahrali im divadielko O zlatej rybke a Ako dedko ťahal repku, zarecitovali, zaspievali a zatancovali. Program sa prvákom veľmi páčil. V závere si spoločne s deťmi MŠ zaspievali pieseň. Niektorí prváci navštevovali túto materskú školu a tak sa veľmi potešili známemu prostrediu. Stretnutie spríjemnilo deň prvákom a ich mladším kamarátom. ĎAKUJEME ZA POZVANIE !


  Prváci na návšteve v materskej škole - fotogaléria


 • Informatická súťaž IBOBOR 2019 - kategória DROBEC


  Logo školy

  Dňa 12. novembra 2019 sa konalo celoslovenské kolo súťaže IBOBOR 2019 v kategórii DROBEC pre žiakov 2. a 3. ročníka. Žiaci súťažili online v internetovom teste z informatiky s 9 úlohami v časovom intervale 30 minút. Do súťaže sa zapojilo 39 žiakov 2. ročníka a 11 žiakov 3. ročníka.

  Najúspešnejšími žiakmi v rámci 2. ročníka boli Marko Turan, Radoslav Zvozil, Ema Vargová, Katarína Drajnová, Bianka Malčická z II. A, Klaudia Mihoková, Elena Talianová z II. B a Jakub Korytko z II. C - všetci získali 72 bodov (plný počet) pred Petrou Baranovou z II. A, Tomášom Chromišinom z II. B, Sebastiánom Vaškom a Viktóriou Korytkovou z II. C - 68 bodov a Mariánom Barnom - z II. B so ziskom 64 bodov.

  Najúspešnejším žiakom v rámci 3. ročníka bol Samuel Devald z III. C - 68 bodov pred Zojou Kešeľovou, Katarínou Balogovou, Vanesou Žadanskou z III. A, Borisom Ďurkom z III. C - 48 bodov a Petrou Popaďákovou a Viktóriou Oravcovou z III. A so ziskom 40 bodov. K úspechu žiakom srdečne gratulujeme !

 • Informatická súťaž IBOBOR 2019 - kategória KADET


  Logo školy

  Dňa 11. novembra 2019 sa konalo celoslovenské kolo súťaže IBOBOR 2019 v kategórii KADET pre žiakov 8. a 9. ročníka. Žiaci súťažili online v internetovom teste z informatiky s 15 úlohami v časovom intervale 40 minút. Do súťaže sa zapojilo 21 žiakov 8. ročníka a 16 žiakov 9. ročníka.

  Najúspešnejšími žiakmi v rámci 8. ročníka boli Michal Tynik z VIII. B, Zuzana Ferková z VIII. B a Pavol Kelbel z VIII. A - všetci získali 56,02 bodov pred Tomášom Serbinom z VIII. A - 52,02 bodov a ďalšou dvojicou žiakov: Jakub Čižmár a Nikolas Maľuda - z VIII. B so ziskom 50,69 bodov.

  Najúspešnejšími žiačkami v rámci 9. ročníka boli Nataša Ďurková a Lucia Pencáková z IX. A - 60,02 bodov pred Simonou Dulovičovou a Nikolasom Novotným z IX. A - 53,36 bodov a Viliamom Pristášom z IX. C so ziskom 52,02 bodov. K úspechu žiakom srdečne gratulujeme !

 • Tekvicové popoludnie v III. B


  Logo školy

  Dňa 5. novembra 2019 sa naša trieda III. B premenila na neobyčajné Tekvicové kráľovstvo. Každý z nás si tu z donesených tekvíc vyrezával vlastné vzory. Boli to napríklad rôzne strašidlá, srdcia či iné motívy. V triede sme strávili príjemné popoludnie plné zábavy a dobrej nálady. Tekvicové potešenie si každý odniesol domov. Už teraz sa všetci tešíme na ďalšiu spoločnú akciu v našej triede. Správu napísal: Alex Koscelanský, III. B

   Tekvicové popoludnie v III. B Tekvicové popoludnie v III. B Tekvicové popoludnie v III. B Tekvicové popoludnie v III. B
   Tekvicové popoludnie v III. B Tekvicové popoludnie v III. B Tekvicové popoludnie v III. B Tekvicové popoludnie v III. B
 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry


  Logo školy

  Dňa 29. októbra. 2019 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C, ktorej sa zúčastnili žiaci ôsmych a deviatych ročníkov. Všetci súťažiaci sa museli popasovať s troma kolami súťaže. Spomedzi všetkých žiakov nakoniec zvíťazil Šimon Korytko z IX. A triedy, ktorý zároveň postupuje na okresné kolo. Druhé miesto obsadila Ema Ďurinová z IX. A triedy. Na treťom mieste sa umiestnil Marek Leškanič, žiak IX. A triedy. Srdečne blahoželáme a víťazovi držíme palce na okresnom kole !

 • Činnosť v Školskom klube detí


  Logo školy

  Činnosť v našom Školskom klube detí je veľmi pestrá a bohatá. Deti sa tu nielen hrajú, ale aj podporujú rozvoj svojich komunikačných schopností a sociálnych zručností. Tvorivou činnosťou si tak prehlbujú svoju fantáziu a manuálnu zručnosť. Šikovnosť, zručnosť, ale aj fantáziu prezentujú formou prác, ktoré často môžete vidieť na chodbách školy.


  Činnosť v školskom klube detí - fotogaléria  Činnosť v školskom klube detí - fotogaléria


 • E - TESTOVANIE 5 - 2019 ako príprava na TESTOVANIE 5 - 2019


  Logo školy

  E-TESTOVANIE 5-2019 sú elektronické testy slúžiace pre prípravu žiakov na testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl v školskom roku 2019/2020 (Testovanie 5-2019, resp. T5-2019). Obsahové zameranie a štruktúra testov je porovnateľná s testami riadneho termínu Testovania 5-2019, ktoré sa uskutoční papierovou formou 20. novembra 2019.

  Prípravné E-TESTOVANIE 5-2019 sa uskutoční na základných školách, ktoré majú licencie pre systém e-Test z matematiky a slovenského jazyka a literatúry (ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským). Pre žiakov Košického samosprávneho kraja je termín testovania stanovený na 6. november 2019 (streda). Viac informácií k testovaniu nájdete na: www.nucem.sk a www.etest.sk a našej stránke Testovanie 5.


  Dôležité dokumenty:


  Špecifikácia testu z matematiky


  Špecifikácia testu zo slovenského jazyka


  Špecifické požiadavky testovania T5


  Harmonogram online testovania T5


  Odpoveďové hárky - nácvik


 • 1.D - Zvieratká z jesenných listov


  Logo školy

  V jedno krásne jesenné popoludnie sme sa vonku nielen ponaháňali, ale aj nazbierali plné vrece farebného lístia. Zábava pokračovala v triede, kde sme si vyrábali svoje naj ... zvieratká. Malé vrecúška sme naplnili listami, zviazali ušká a z farebného papiera dotvorili tváričku, krídla, chvostíky. Vznikli tak sovičky, zajačiky, veveričky a mačičky.


  Zvieratká z jesenných listov - fotogaléria


 • Metamorfózy jesene v Školskom klube detí


  Logo školy

  Jeseň je najfarebnejšie ročné obdobie, každý rok sa snažíme s deťmi v Školskom klube detí vytvoriť niečo pekné zaujímavé, pričom sa naučia využívať nielen prírodný, ale aj odpadový materiál. Aj tento rok si deti spolu so svojim vychovávateľkami vytvorili zaujímavé výtvory. Deti sa zabavili, čo možno vidieť aj na priložených fotkách.

   Metamorfózy jesene v Školskom klube detí Metamorfózy jesene v Školskom klube detí Metamorfózy jesene v Školskom klube detí Metamorfózy jesene v Školskom klube detí
   Metamorfózy jesene v Školskom klube detí Metamorfózy jesene v Školskom klube detí Metamorfózy jesene v Školskom klube detí Metamorfózy jesene v Školskom klube detí
 • Festival vedy a techniky - krajské kolo Košice


  Logo školy

  Dňa 18. októbra 2019 sme sa zúčastnili krajského kola Festivalu vedy a techniky za Košický a Prešovský kraj v Prešove. Do súťaže boli prihlásené dva projekty: Vplyv púpavy lekárskej na zdravie ľudí a Vplyv kofeínu na zdravie detí v mladšom školskom veku, ktoré už boli prezentované na inom festivale. Tentokrát šlo o súťaž, kde v konkurencii stredných škôl sa nám podarilo postúpiť v oblasti biológie na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 6. - 10. novembra 2019 v rámci Týždňa vedy a techniky v Bratislave. Postúpili sme s projektom Vplyv púpavy lekárskej na zdravie ľudí. Žiaci pocestujú pod vedením Mgr. Daniely Sotákovej.

   Festival vedy a techniky - krajské kolo Košice Festival vedy a techniky - krajské kolo Košice Festival vedy a techniky - krajské kolo Košice Festival vedy a techniky - krajské kolo Košice
   Festival vedy a techniky - krajské kolo Košice Festival vedy a techniky - krajské kolo Košice Festival vedy a techniky - krajské kolo Košice
 • Viacgeneračný bowling v IV. A


  Logo školy

  V pondelok 28. októbra žiaci IV. A triedy pod vedením triednej učiteľky Daniely Jenčovej prekvapili svojich starých rodičov. Najprv im v triede darovali vlastnoručne vytvorený darček (svietnik) a potom sa spoločne presunuli na bowling. Akcia potešila nielen žiakov, ale aj starých rodičov. Niektorí boli na bowlingu prvýkrát a boli úplne nadšení. Ich vnúčence im ukázali, ako na to. Celí natešení a športovo oddýchnutí sa vrátili domov s tým, že takúto akciu si určite ešte zopakujú aj v kruhu svojej rodiny.


  Viacgeneračný bowling v IV. A - fotogaléria (2)


 • Medzinárodný deň školských knížníc


  Logo školy

  28. október bol v našej škole výnimočný. Nielen preto, že to bol nádherný jesenný deň, ale aj preto, že sme si opäť pripomínali Medzinárodný deň školských knižníc. Každodenný kolobeh školských povinností zrazu vystriedala výnimočná atmosféra. Témou tohtoročného MDŠK boli: „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“.

  Jozef Gregor Tajovský bol spisovateľ, ktorý si hľadal cestu k slovenskému ľudu, všímal si jeho život, odkrýval jeho mravné hodnoty, ale písal aj o necnostiach a biedach. Pre žiakov druhého stupňa si ich kamaráti, spolužiaci pripravili nielen prezentáciu o živote či diele tejto významnej osobnosti, ale aj dramatizáciu poviedky Do konca, v ktorej sa odkrýval vzťah starého otca a vnuka a zároveň humor, ktorým starý otec oplýval. Tajničky, osemsmerovky, kľúčové slová, práca s textom, to bola ďalšia časť hodiny, v ktorej žiaci museli využiť všetky svoje doterajšie vedomosti a poznatky o tomto autorovi. Veríme, že takýchto dní bude ešte veľa a spoločne zažijeme príjemné chvíle aj o rok. Už teraz sa tešíme!

   Medzinárodný deň školských knížníc Medzinárodný deň školských knížníc Medzinárodný deň školských knížníc Medzinárodný deň školských knížníc
   Medzinárodný deň školských knížníc Medzinárodný deň školských knížníc Medzinárodný deň školských knížníc Medzinárodný deň školských knížníc
 • Popoludnie so starkými - I. C


  Logo školy

  Každý mesiac v roku má svoje nenapodobiteľné čaro, svoj význam tak pre prírodu, ako aj pre nás ľudí. Príchod jesenných dní, sprevádzaný babím letom a rannými hmlami, je typický pre mesiac október, ktorý je venovaný úcte starším. Starí rodičia si pre svoje vnúčatá vždy nájdu čas, aby si ich vypočuli, zahrali sa s nimi a trpezlivo odpovedali na ich zvedavé otázky. Vedia ich potešiť, keď sú smutné, povzbudiť, keď sa im nedarí a poradiť, keď majú problémy.

  V príjemnej atmosfére pri bylinkovom čaji si mohli starí rodičia pozrieť program, ktorí im pripravili ich vnúčatá – žiaci I. C triedy. Za ich lásku a starostlivosť sa im poďakovali pekným slovom, tančekom, piesňou a malým vlastnoručne vyrobeným darčekom. Záver patril starej mame, ktorá deťom prečítala rozprávku. Jej umelecký prednes zanechal hlboký dojem v každom poslucháčovi. Spoločne sme prežili vzácne, nezabudnuteľné popoludnie.


  Popoludnie so starkými - I. C - fotogaléria


 • Jesenné prázdniny 2019


  Logo školy

  RIADITEĽSTVO ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA ULICI OBCHODNÁ 5, SEČOVCE, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že posledným vyučovacím dňom pred jesennými prázdninami je 29. október 2019 - utorok . Jesenné prázdniny sa začínajú dňa 30. októbra 2019 - streda a potrvajú dňa 31. októbra 2019 - štvrtok . V piatok 1. novembra 2019 je deň pracovného pokoja. Vyučovanie sa začne v pondelok 4. novembra 2019 podľa rozvrhu platného pre daný deň.

 • Oznam školskej jedálne pre rodičov


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce v súlade s Všeobecným závänym nariadením mesta Sečovce číslo 2/2019, šiesty diel § 12 odstavec 2, s účinnosťou od 5. októbra 2019 oznamuje rodičom žiakov, že finančné pásma pre poskytovanie stravy žiakom základnej školy sú: 1. stupeň: 1,15 € a 2. stupeň 1,23 €. Výška dotácie pre žiakov (1,20 €) nie je postačujúca, a preto zákonný zástupca žiaka 2. stupňa je povinný okrem režijných nákladov vo výške 0,15 € za obed uhradiť doplatok za poskytnutý obed vo výške 0,03 € za odobratý obed.

 • Koníky a žiaci z II. C


  Logo školy

  Počas pekného jesenného popoludnia sa žiaci z 2. C pod vedením triednej učiteľky Mgr. Dany Mrázovej vybrali po Blatnej ulici do areálu Noxwel v Sečovciach. Záujem o koníky, ktoré sa v tomto areáli nachádzajú boli pre nich najväčším lákadlom. Ocitli sme sa v príjemnej lesnej prírode, kde mohli žiaci obdivovať nielen koníky, ktoré sa voľne pásli, ale aj ručne stavanú pec, staré náradie, ktoré pomáhalo ľuďom kedysi dávno pri poľnohospodárskych prácach, ba aj staré drevené sane. Mimo koníkov a poníka žiaci videli aj iné zvieratká barana, húsky, zajačiky, mačičky a psíkov. Pekné popoludnie sme zakončili na hojdačkách a kolotočoch. Chceli by sme aj touto cestou poďakovať pánu J. Miklošovi, ktorý nám vytvoril veľmi príjemnú atmosféru počas celého popoludnia.

   Koníky a žiaci z II. C Koníky a žiaci z II. C Koníky a žiaci z II. C Koníky a žiaci z II. C
   Koníky a žiaci z II. C Koníky a žiaci z II. C Koníky a žiaci z II. C Koníky a žiaci z II. C
 • Milión detí sa modlí ruženec


  Logo školy

  Piatok 18. októbra sa žiaci 2. - 8. ročníka rímskokatolíckeho náboženstva našej školy, spolu s učiteľmi pod vedením d. p. Mgr. Branislava Vargu, farára farnosti Sečovce, sme sa zapojili do celosvetovej akcie Milión detí sa modlí ruženec. Táto akcia vznikla na podnet slov sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ Veríme, že aj keď deti nezmenia svet svojou silou, ale dokážu veľké veci ak sa spoja v modlitbe.

  Začali sme na 6. vyučovacej hodine, v školskej telocvični pri modlitbe rozjímavého bolestného ruženca. Počas modlitby sa deti pravidelne striedali a prosili za jednotu a pokoj vo svete, najmä v tých častiach našej planéty dlhodobo pretrvávajú vojenské konflikty a nepokoje. Do akcie sa zapojilo viac ako 100 žiakov. Toto podujatie zanechalo u všetkých zúčastnených hlboký duchovný zážitok.

   Milión detí sa modlí ruženec Milión detí sa modlí ruženec Milión detí sa modlí ruženec Milión detí sa modlí ruženec
 • Aktivity s lesnými pedagógmi


  Logo školy

  Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy je učenie o lese. 23. októbra. 2019 si certifikovaní lesní pedagógovia pripravili pre žiakov II. B aktivity, ktoré boli realizované v exteriéri školy. Jeseň je obdobím, ktoré je nám pestrou inšpiráciou. Deti sa premenili na srnky, líšky, orly, trávu, huby... Zážitkovým učením cez zmyslové vnímanie si vyskúšali biodiverzitu a všetci medzi sebou vzájomne spolupracovali. Do aktivít zapojili svoje hlavy, ruky i srdcia. Ďakujeme lesným pedagógom za ich čas a tešíme sa na ďalšie stretnutie.


  Aktivity s lesnými pedagógmi - fotogaléria


 • Svetový deň výživy


  Logo školy

  16. október je Svetovým dňom výživy. Vyzýva hlavne k zvyšovaniu povedomia o hlade a chudobe a k celosvetovej spolupráci. Tá by mala viesť k zabezpečeniu základného ľudského práva – práva na potraviny - pre všetkých obyvateľov planéty.

  Žiaci I. stupňa si tento deň pripomenuli tradičnou súťažou Najväčšie jablko, najväčšia hruška na desiatu a rozhlasovou reláciou odvysielanou žiakmi IV.B a IV.C s názvom Zdravá strava - ako začať, v ktorej poukázali na potraviny, ktoré tvoria základňu potravinovej pyramídy - chlieb, pečivo, obilniny, ryža a cestoviny. Podľa nej by 40 % nášho denného príjmu potravín mali tvoriť potraviny zo skupiny obilniny, chlieb, ryža a cestoviny, 35 % ovocie a zelenina, 20 % mlieko, mliečne výrobky, mäso, hydina, ryby, strukoviny a orechy, 5 % tuky, oleje a sladkosti. Samozrejme nesmieme zabúdať ani na dostatočný príjem tekutín.

  Dôležité je aj správne rozloženie celodenného príjmu stravy. Základom sú tri hlavné jedlá – raňajky, obed a večera a 1 – 2 menšie porcie medzi hlavnými jedlami – desiata a olovrant. Správna výživa sa významnou mierou podieľa na zdravotnom stave obyvateľstva, ovplyvňuje kvalitu a dĺžku života a je hlavnou podmienkou prevencie a liečby najvýznamnejších ochorení. Z najväčších ocenených plodov v rámci tried prvého stupňa sme usporiadali krásnu výstavku.


  Svetový deň výživy - naj ... jablko a hruška

   Svetový deň výživy Svetový deň výživy Svetový deň výživy Svetový deň výživy
   Svetový deň výživy Svetový deň výživy Svetový deň výživy Svetový deň výživy
 • Beseda o vesmíre - 1. stupeň


  Logo školy

  V dňoch 21. októbra a 22. októbra 2019 sa uskutočnili na 1. stupni besedy o vesmíre a slnečnej sústave s pracovníkmi Múzea a Kultúrneho centra Južného Zemplína v Trebišove , útvar astronómie konkrétne s Mgr. M. Gimovou a B. Leškovou. Besedy sa realizujú pravidelne. Formou názornej prezentácie žiaci postupne získali vedomosti o telesách slnečnej sústavy ,živote vo vesmíre a kozmonautike. Žiaci počas besedy veľmi aktívne kládli množstvo zaujímavých otázok. Zaujímala ich okrem iného aj existencia mimozemšťanov. Veríme, že besedou si žiaci rozšírili svoje vedomosti a získali nové poznatky o vesmíre.

   Beseda o vesmíre - 1. stupeň Beseda o vesmíre - 1. stupeň Beseda o vesmíre - 1. stupeň Beseda o vesmíre - 1. stupeň
   Beseda o vesmíre - 1. stupeň Beseda o vesmíre - 1. stupeň Beseda o vesmíre - 1. stupeň Beseda o vesmíre - 1. stupeň
 • Jabĺčkový deň v 1.D


  Logo školy

  "Bolo raz jabĺčko krásne, malo líčka červené...", sme si spoločne zaspievali v JABĹČKOVÝ DEŇ. Naše jabĺčka nie len súťažili, ale aj výborne chutili. Po ochutnávke sme mali červené líčka už všetci. Porozprávali sme sa o dôležitosti vitamínov pre naše telo a pani učiteľka nás prekvapila domácim jabĺčkovým koláčikom.


  Jabĺčkový deň v 1.D - fotogaléria


 • Svetový deň ochrany zvierat


  Logo školy

  Dňa 4. októbra 2019 sa v spolupráci environmentálnych koordinátorov 1. a 2. stupňa, učiteľov a ŠKD uskutočnili aktivity k Svetovému dňu ochrany zvierat. Koordinátori environmentálnej výchovy pripravili pre deti, kolegov i verejnosť tvorivé aktivity. Žiaci si pozreli prezentáciu a vypočuli rozhlasovú reláciu, ktorá pre nich bola pripravená počas prestávky koordinátorom II. stupňa. Žiaci I. stupňa kreslili plagáty zákonom chránených zvierat, riešili zábavné úlohy – skladali drevené pexeso, drevené puzzle, vytvárali zvieracie rodinky. Z gaštanov a prírodnín vytvorili rôzne zvieratká. Svoj postoj k ochrane zvierat žiaci preukázali aj nazbieraním gaštanov pre zvieratká v lese, ktoré odovzdali lesníkovi Eduardovi Jenčovi. Obrázky a projekty vznikali postupne, počas celého týždňa. Hotovú galériu prác môžete vidieť v priestoroch školy. Každá z tried prispela k dobrej nálade. Akcia splnila svoje edukačné ciele. Koordinátori environmentálnej výchovy: za 1. stupeň Mgr. E. Ruskovská, za 2. stupeň Mgr. B. Soták


  Svetový deň ochrany zvierat - fotogaléria


   Svetový deň ochrany zvierat Svetový deň ochrany zvierat Svetový deň ochrany zvierat Svetový deň ochrany zvierat
   Svetový deň ochrany zvierat Svetový deň ochrany zvierat Svetový deň ochrany zvierat Svetový deň ochrany zvierat
 • Pre starkých ...


  Logo školy

  „Vždy, keď niekto niekam príde, tak by sa mal predstaviť a bez dlhých rečí svoje meno všetkým prezradiť.“ zaspievali deti z 2. B triedy našej školy známu pieseň deda Jozefa a Bambuľky v „Dome seniorov v Sečovciach“. Symbolika jesene je tradične spojená so seniormi a október ako mesiac úcty k starším si pripomíname už takmer tri desaťročia. Organizácia Spojených národov ho vyhlásila so zámerom upozorniť na postavenie staršej generácie, oceniť jej prínos, znalosti a skúsenosti. Svojou prítomnosťou, časom, ktorý venovali príprave záložiek, pamätných listov a milým programom potešili žiaci našich seniorov. „Podali im pravú ruku a usmiali sa pritom, ako usmieva sa slniečko.“


  Pre starkých ... - fotogaléria


 • Svetový deň duševného zdravia


  Logo školy

  10. október je od roku 1991 vyhlásený Svetovou federáciou za duševné zdravie za Svetový deň duševného zdravia, resp. za Deň nezábudiek. Nezábudky, krehké kvietky, sú symbolom duševného zdravia, ktoré je neraz veľmi citlivé, často na hranici možností, tak ako naše duševné zdravie. Nielen na celom Slovensku, ale aj na našej škole, sme 10. októbra rozdávali žiakom a učiteľom nezábudky, aby došlo k podpore daného dňa, ale hlavne, aby sme šírili osvetu o tom, že o duševné zdravie sa máme starať rovnako, ako o svoju telesnú schránku. Cieľom bolo aj zvýšiť informovanosť žiakov o problémoch súvisiacich s duševnými ochoreniami. Propagácia prebehla aj formou rozhlasového vysielania, nástenných novín a informačných letáčikov v triedach na prvom a druhom stupni. Koordinátorkami svetového dňa boli Mgr. D. Hruškociová, Mgr. K. Kutná a Mgr. D. Sotáková. A ak sa hovorí, že smiech a úsmev lieči, pri duševnom zdraví to platí dvojnásobne!

   Svetová deň duševného zdravia Svetová deň duševného zdravia Svetová deň duševného zdravia Svetová deň duševného zdravia
   Svetová deň duševného zdravia Svetová deň duševného zdravia Svetová deň duševného zdravia Svetová deň duševného zdravia
 • Beseda s anglickým lektorom


  Logo školy

  Už tretí rok navštívil našu školu pán James Blore, majiteľ jazykovej školy v Košiciach, ktorý pochádza z Veľkej Británie. Zakaždým sa jeho prednáška o živote v UK teší pozitívnej odozve zo strany našich žiakov. Tentokrát svoju besedu obohatil o informácie týkajúce sa štúdia na vysokej škole v zahraničí. Ako on sám tvrdí, žiaci by mali už túto možnosť zvažovať dnes, aby sa na takú životnú príležitosť náležite pripravili. Pán Blore bol nadšený z úrovne jazykových schopností našich žiakov a teší sa na ďalšie stretnutie s nimi.


  Beseda s anglickým lektorom - fotogaléria


 • #BeActive na ZŠ Obchodnej


  Logo školy

  Za našu aktívnu účasť v rámci Európskeho týždňa športu - #Be Active od 23. septembra 2019 do 27. septembra 2019 sme dostali v týchto októbrových dňoch ocenenie od riaditeľa Národného športového centra - pána Borisa Čavajdu z Bratislavy. Toto ocenenie je pre našu školu dôkazom o správnosti vybraných športových aktivít venovaných našim žiakom.


  Poďakovanie za #Be Active na ZŠ Obchodnej

 • Prváci z "déčky" boli pri koníkoch ...


  Logo školy

  16. októbra sa žiaci 1. D vybrali na prechádzku do Jazdeckého klubu NOXWEL Sečovce. Milo nás privítal majiteľ klubu pán Jozef Mikloš. Sprevádzal nás stajňami, areálom, predstavil nám zvieratká a trpezlivo odpovedal na naše zvedavé otázky. Nakoniec sme sa vyšantili na detskom ihrisku. Srdečne ďakujeme za príjemne strávené popoludnie !

   Prváci boli pri koníkoch Prváci boli pri koníkoch Prváci boli pri koníkoch Prváci boli pri koníkoch
   Prváci boli pri koníkoch Prváci boli pri koníkoch Prváci boli pri koníkoch Prváci boli pri koníkoch
 • Navštívili sme SOVIČKU - I. A


  Logo školy

  Krásne a slnečné popoludnie sme strávili v záhrade Sovičky. Čakalo nás tam veľa prekvapení. Maľovanie búdky , kreslenie a lepenie listov, prekážková dráha s loptičkami, hádzanie na cieľ a lezenie po lane. Bolo to zábavné popoludnie, ktoré sme strávili v tomto príjemnom prostredí.


  Navštívili sme SOVIČKU - fotogaléria


 • GAŠTANKOVIA z 1.D


  Logo školy

  Jeseň so sebou prináša veľa pestrých farieb, čarovných vôní a šťavnatých plodov. Šikovné ručičky prváčikov sa v jedno popoludnie pohrali s gaštanmi, ktoré si spolu nazbierali a vytvorili z nich takéto krásne zvieratká, veselé postavičky aj vozidlá.


  GAŠTANKOVIA z 1.D - fotogaléria


 • Európsky týždeň športu BE ACTIVE


  Logo školy

  Do Európskeho týždňa športu sme sa zapojili po štvrtýkrát. Od 23. septembra do 27. septembra 2019 učitelia a vychovávatelia pripravili pre žiakov bohatú ponuku zaujímavých pohybových aktivít. Európsky týždeň športu sme otvorili 23. septembra hodinou telesnej a športovej výchovy na prvej vyučovacej hodine. Svieže ranné počasie nám prialo, takže väčšina žiakov cvičila na školskom dvore alebo sa vybrala na vychádzku.

  Podobne, ako v predchádzajúcich ročníkoch, o popoludňajšie pohybové aktivity prejavili pekný záujem mladší žiaci, počas celého týždňa si s radosťou zacvičilo 537 žiakov /štafetový beh 41 žiakov, kotúľanie lôpt 20 žiakov, vlajková naháňačka 43žiakov, bedminton 70 žiakov, hra so štipcami 28 žiakov, kameň, papier nožnice 120 žiakov, bodová stena 58 žiakov, súboj s loptami 37 žiakov, hra so šatkou 70 žiakov a skákanie cez švihadlo 50 žiakov/. Na II. stupni sa pohybovým aktivitám venovalo 97 žiakov, zahrali si futbal, florbal, súťažili v slackline či v silovom pretláčaní.

  Celkovo počas celého týždňa športovalo 634 žiakov. Veríme, že ponúknuté pohybové aktivity boli pre deti dobrou príležitosťou na pravidelnú fyzickú aktivitu a prispeli k pozitívnym návykom, ktoré môžu prechádzať do dospelosti.

  Európsky týždeň športu bol obohatený o zdravú výživu. Chutnú a zdravú desiatu pre žiakov pripravili pani kuchárky v našej školskej jedálni. Predaný počet desiat – 1088 kusov, z toho 556 na 1. stupni a 532 na 2. stupni, svedčí o tom, že zdravá desiata našim žiakom chutí /detská krupica – 287 ks, čokoládový puding – 266 ks, bageta so syrovou nátierkou 206 ks, jogurt – 183ks, kaiserka 146 ks/.


  Európsky týždeň športu BE ACTIVE - fotogaléria


 • Prednáška s besedou "ZABUDNUTÉ SEČOVCE"


  Logo školy

  V dňoch 10. a 17. októbra 2019 sa žiaci VIII. B, VIII. C a žiaci VIII. A zúčastnili na prvej a tretej vyučovacej hodine prednášky spojenej s besedou pod názvom ZABUDNUTÉ SEČOVCE. O známych, ale aj menej známych budovách a osbnostiach nášho mesta im prišiel porozprávať a formou krátkej prezentácie aj predstaviť pán Ing. Peter Sklenčár, PhD., MBA, ktorý sa popri svojej práci venuje aj skúmaniu histórie mesta Sečovce. Priblížil žiakom osudy viacerých, dnes už neexistujúcich stavieb (Vladárov kaštieľ, Fayova kúria, židovská synagóga, zaniknuté kostoly, ... ) na starých dobových fotografiách, porozprával zaujímavé osudy ľudí, ktorí tu žili a písali históriu mesta Sečovce.

   Zabudnuté Sečovce Zabudnuté Sečovce Zabudnuté Sečovce Zabudnuté Sečovce
 • Prváci športujú ...


  Logo školy

  Dňa 1. októbra sa uskutočnilo športové popoludnie pre žiakov 1. A, 1. B, 1. C a 1. D triedy v telocvični základnej školy. Triedne učiteľky Mgr. Anna Konečná, Mgr. Eva Ruskovská, Mgr. Katarína Kutná, Mgr. Iveta Šimková a vychovávateľ Bc. Miroslav Onderko pripravili pre prváčikov rôzne športové aktivity, ktoré sa im veľmi páčili. Zatancovali si, súťažili v štafetových hrách, zbierali farebné plastové vrchnáčiky, precvičili si postreh pri nosení lôpt na paliciach, bežali slalom a preskakovali cez prekážky. Všetko to športové zápolenie sa ukončilo futbalovým turnajom. Deti sa cítili príjemne, viac sa medzi sebou spoznali a skamarátili.

   Prváci športujú ... Prváci športujú ... Prváci športujú ... Prváci športujú ...
   Prváci športujú ... Prváci športujú ... Prváci športujú ... Prváci športujú ...

  Prváci športujú - fotogaléria (2)


 • Európsky deň jazykov


  Logo školy

  Každoročne sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Jeho cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti tohto dňa sme v našej škole pripravili na 2. stupni vyučovanie anglického, nemeckého a ruského jazyka netradičným spôsobom.

  Svoje krásne prezentácie o krajinách EU prezentovali piataci. Po prezentáciách sa okrem čierneho čaju s mliekom podávali počas celého dňa tradičné sladkosti a koláčiky. Nemčinári pripravili aktivity a kvíz o prepojení anglického a nemeckého jazyka. V sekcii ruského jazyka si žiaci vypočuli informácie o suveníroch ako matrioška, chochlama, rezbar po kosti, pili čaj zo samovaru a mali možnosť ochutnať ruský perník. Žiaci, ktorí sa koncom minulého školského roku zúčastnili exkurzie v Londýne prezentovali spolužiakom zážitky a fotografie v anglickom jazyku.

  Nakoľko cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, tento školský rok sme sa zapojili i my, slovenčinári. V tento deň sme si pripomenuli nielen významných predstaviteľov štúrovskej generácie, ale aj krásu a rozmanitosť nášho folklóru. Príjemnú atmosféru vyučovacích hodín dotvárali ľudové piesne, ktoré sme si s chuťou zaspievali, ako aj vyučujúce slovenčiny, ktoré boli oblečené v parchovianskom i šarišskom kroji. Prežili sme všetci úžasný deň.


  Európsky deň jazykov - fotogaléria (2)


 • Exkurzia do Londýna - jún 2019


  Logo školy

  V dňoch 17. – 21. júna 2019 sa 14 žiakov našej školy 7. - 9. ročníka spolu s pani učiteľkou Kačuňovou zúčastnilo exkurzie do Londýna. Exkurzia bola náročná, pretože po takmer 31 hodinovej jazde autobusom žiaci celý deň chodili po Londýne a spoznávali jeho hlavné pamiatky a atrakcie na vlastné oči. Večer boli všetci radi, keď si mohli aspoň trochu odpočinúť a načerpať nové sily do ďalšieho dňa. Žiaci, ale aj pani učiteľka, boli ubytovaní v anglických rodinách, a tak vzdelávanie pokračovalo povinnou konverzáciou s anglickou „mamou alebo otcom“ aj večer či ráno.

  Zažili sme nezabudnuteľné chvíle na London Eye a 4D kine, vo Windsore, Westminister Palace, na Downing Street, na Camden Market, Piccadilly Circus, Leicester Square, Trafalgar Square či na nákupoch na Oxford Street. Úžasná bola aj návšteva Legolandu, kde sme strávili tiež krásne chvíle. Na ďalší deň sme chodili po parkoch v Greenwichi, kde sme videli a odfotili sa na nultom poludníku, fotili sme plachetnicu Cutty Sark a námorné múzeum.

  Plavili sme sa loďou po Temži a unavení sme posledný deň dokončili prechádzkou po The City – centrum Londýna s jeho mrakodrapmi a modernou architektúrou. Navštívili sme pevnosť a dnes múzeum Tower of London, kde sme videli kráľovské korunovačné klenoty a rôzne brnenia. Z hradieb Toweru sme videli most Tower Bridge, ktorý sme si nenechali ujsť a odfotili si ho. Nielen pre chlapcov bola zaujímavá návšteva štadiónu futbalového klubu Chelsea Stamford Bridge, kde sme si urobili milión fotiek a z celej exkurzie máme milión nezaplatiteľných zážitkov.


  Exkurzia do Londýna - jún 2019 - fotogaléria (4)


 • Vitamínový deň v Školskom klube detí


  Logo školy

  Červené jabĺčko, modrá slivka, sladká mrkvička, šťavnaté hrozienko ... V školskom klube detí sa v septembri stále rozprávame o dôležitosti zdravej stravy a neostávame len pri rozprávaní. Ochutnávame ovocie a zeleninu z našich záhrad, spoločne si z nich pripravujeme rôzne pomazánky a šaláty.


  Vitamínový deň v ŠKD - fotogaléria


 • ŠTVRTÁ "A" na vychádzke


  Logo školy

  V utorok 17. septembra sa vybrali žiaci IV. A triedy spolu s triednou učiteľkou Mgr. Danielou Jenčovou spoznávať blízke okolie. Slnečné počasie im doprialo hodinovú vychádzku do Kochanoviec, kde sa žiaci doslova „vybláznili“ na detskom ihrisku. Celí natešení a uvoľnení sa vrátili domov s tým, že takúto akciu si určite ešte zopakujú.


  ŠTVRTÁ "A" na vychádzke - fotogaléria


 • Pamätný deň obetí holocaustu a rasového násilia


  Logo školy

  Dňa 18. septembra 2019 si žiaci IX. A a IX. C na hodinách dejepisu a občianskej náuky pripomenuli Pamätný deň obetí holocaustu a rasového násilia - 9. september formou besedy, ktorú pre nich pripravili p. učiteľka Ihnátová a p. učiteľ Vaľovský. Zaujímavosti zo života a ťažký osud židovskej komunity v Sečovciach počas druhej svetovej vojny žiakom priblížil formou krátkej prezentácie p. učiteľ Marek Marjov zo Spojenej školy Sečovce. O osudoch ľudí rozprával na základe spomienok z rozhovorov s ľuďmi, ktorí prežili holocaust. Dobové fotografie Sečoviec, ako aj žijúcich svedkov tej doby ešte viac umocnili atmosféru na vyučovacej hodine. Rozprávanie pána Mgr. Marjova bolo poučné a zaujímavé. Spoločne veríme, že podobné chvíle v budúcnosti už nikdy nikto nebude prežívať !

   Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september
   Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september Pamätný deň obetí holocaustu - 9. september
 • Európsky týždeň športu 23. - 30. september 2019


  Európsky týždeň sportu

  Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojí do Európskeho týždňa športu. Pre žiakov sú pripravené rozne športové aktivity počas celého týždňa. Sprievodnou akciou je aj ponuka zdravej výživy pre žiakov a učiteľov školy.

  Pondelok 23. 9. 2019 1. stupeň: Štafetový beh 2. stupeň: Futbal 5. a 6. ročník, SLACKLINE, Silové pretláčanie
  Utorok 24. 9. 2019 1. stupeň: Bedminton, Vlajková naháňačka, Kotúľanie lôpt 2. stupeň: Futbal 7. až 9. ročník
  Streda 25. 9. 2019 1. stupeň: Zábavné pohybové hry (Hra so šatkou, Kameň, papier, nožnice) 2. stupeň: Florbal 5. a 6. ročník
  Štvrtok 26. 9. 2019 1. stupeň: Zábavné pohybové hry (Bodová stena, Hra so štipcami, Súboj s loptami) 2. stupeň: Florbal 7. až 9. ročník
  Piatok 27. 9. 2019 1. stupeň: Skáčeme cez švihadlo 2. stupeň: SLACKLINE, Silové pretláčanie

  Európsky týždeň športu 23. - 30. september 2019


  Ponuka zdravej desiaty 23. - 30. september 2019


 • Plenárne a triedne schôdze Združenia rodičov školy


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na ulici Obchodná 5, Sečovce oznamuje rodičom, zákonným zástupcom žiakov, že dňa 20. septembra 2019 (piatok) o 16.30 hod. sa uskutoční plenárna schôdza Združenia rodičov školy v priestoroch školskej telocvične. Po skončení plenárnej schôdze budú pokračovať triedne schôdze Združenia rodičov školy pod vedením triednych učiteliek a učiteľov. Tešíme sa na stretnutie s Vami, milí rodičia !

 • Slávnostné otvorenie školského roka minulosťou


  Logo školy

  Školský rok 2019 / 2020 sme začali hymnou Slovenskej republiky. S príhovorom k žiakom, rodičom a pedagógom vystúpila pani riaditeľka Mgr. Iveta Bačová. Naši piataci spoznali nových triednych učiteľov, ktorých im predstavila zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň Ing. Renáta Strapoňová. Nakoniec sa dočkali aj naši prváčikovia, ktorí spoznali svoje nové triedne učiteľky. Predstavila im ich zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň Mgr. Mária Kešeľová. Slávnostné otvorenie školského roka sa skončilo školskou hymnou.


  Otvorenie nového školského roka - fotogaléria (2)


 • Slávnostné otvorenie školského roka 2019 / 2020


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce oznamuje žiakom, rodičom i širokej verejnosti, že slávnostné otvorenie školského roka 2019 / 2020 sa uskutoční dňa 2. septembra 2019 (pondelok) o 9.00 hod. v priestoroch za školskou jedálňou. V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie uskutoční v priestoroch školskej telocvične. Už teraz sa tešíme na Vás, naši budúci prváci !

 • Ako to bude v školskom roku 2019 / 2020 ?


  Logo školy

  Školský rok 2019 / 2020 sa začína 1. septembra 2019 (nedeľa). Pravidelné školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Vyučovanie v prvom polroku končí 31. januára 2020 (piatok). Vyučovanie v druhom polroku 2019 / 2020 sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí 30. júna 2020 (utorok). Pre piatakov je určené TESTOVANIE 5 - 2019, ktoré sa uskutoční dňa 20. novembra 2019 (streda). Nahradný termín Testovania 5 nie je stanovený. Pre deviatakov je určené TESTOVANIE 9 - 2020, ktoré sa uskutoční 1. apríla 2020 (streda). Náhradný termín testovania je 15. apríla 2020 (streda). Uvedené termíny Testovania 9 sa týkajú žiakov v školách s vyučovacím jazykom slovenským.

 • Prázdniny v školskom roku 2019 / 2020


  Prázdniny Posledný deň
  vyučovania
  Termín prázdnin Začiatok vyučovania
  po prázdninách
  Jesenné 29. október 2019
  utorok
  30. október - 31.október 2019 4. november 2019
  pondelok
  Vianočné 20. december 2019
  piatok
  23. december 2019
  7. január 2020
  8. január 2020
  streda
  Polročné 31. január 2020
  piatok
  3. február 2020
  pondelok
  4. február 2020
  utorok
  Jarné 28. február 2020
  piatok
  2. marec - 6. marec 2020 9. marec 2020
  pondelok
  Veľkonočné 8. apríl 2020
  streda
  9. apríl - 14. apríl 2020 15. apríl 2020
  streda
  Letné 30. jún 2020
  utorok
  1. júl - 31. august 2020 2. september 2020
  streda

  Termíny jarných prázdnin sú uvedené pre žiakov Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Internetová žiacka knižka TOPlist