Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

1.jpg

Novinky zo života školy 2020 / 2021

Formulár na odhlásenie z obeda


Voľné miesto - učiteľ / učiteľka chémie


 • Pokyny pre odovzdávanie úloh


  Logo školy

  Žiaci 2. stupňa (5. – 9. ročník), ktorí počas dištančného vzdelávania dostávajú úlohy od učiteľov v papierovej forme, sú povinní vypracované úlohy doručiť na adresu školy: Základná škola, Obchodná 5, 078 01 Sečovce vždy o týždeň v utorok po ich doručení.

 • Púšťanie šarkanov v Školskom klube detí


  Púšťanie šarkanov v Školskom klube detí

  Počasie nám v tento jesenný deň prialo, bolo príjemne teplo a pofukoval aj vietor. Bolo to ideálne počasie na púšťanie šarkanov. Deti nám na školskom dvore predviedli, ako letia ich šarkany. A veru bolo sa na čo pozerať. Oblohu nad našimi školskými ihriskami ovládli veľkí pestrofarební draci. Zažili sme príjemné popoludnie.

   Púšťanie šarkanov v Školskom klube detí Púšťanie šarkanov v Školskom klube detí Púšťanie šarkanov v Školskom klube detí Púšťanie šarkanov v Školskom klube detí
   Púšťanie šarkanov v Školskom klube detí Púšťanie šarkanov v Školskom klube detí Púšťanie šarkanov v Školskom klube detí Púšťanie šarkanov v Školskom klube detí
 • Pokyny pre zákonných zástupcov


  Logo školy

  Pri nástupe žiaka do školy po absencii dlhšej ako tri dni (rátajú sa aj víkendové dni), je rodič alebo zákonný zástupca povinný predložiť vyplnené Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré si môžete stiahnuť z našej stránky a vyplnené odovzdať svojim triednym učiteľom. Zároveň Vám oznamujeme, že toto Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti môže podať rodič alebo zákonný zástupca žiaka aj elektronickou formou cez systém EDUPAGE zo svojho rodičovského konta. Toto vyhlásenie už nie je potrebné predkladať v papierovej (tlačenej) forme.


  Vyhlásenie rodiča (zákonného zástupcu) o bezinfekčnosti (pdf)


  Vyhlásenie rodiča (zákonného zástupcu) o bezinfekčnosti (docx)

 • Návod, ako odosielať vypracované úlohy


  Logo školy

  Na základe viacerých telefonických žiadosti s prosbou o pomoc pri zasielaní vyplnených domácich úloh pre učiteľa cez systém EDUPAGE, Vám prinášame v priloženom súbore krátky návod, ako postupovať, aby vyplnená domáca úloha prišla k svojmu adresátovi včas a správne odoslaná.


  Návod, ako odosielať vypracované úlohy

 • Pokyny pre žiakov a zákonných zástupcov


  Logo školy

  Tieto pokyny sú vypracované podľa podmienok a možností ZŠ, Obchodná 5, Sečovce. Popisujú organizačné kroky a postupy vyučovania od 26. októbra 2020.

  Pokyny rešpektujú opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR

  Rúška sú povinné pre všetkých žiakov a zamestnancov vo všetkých priestoroch školy.


  Pokyny pre žiakov a zákonných zástupcov

 • Oznam o dištančnom vzdelávaní pre žiakov 2. stupňa


  Logo školy

  Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 22/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 bude vyučovací proces na našej základnej škole prebiehať takto:

  Na prvom stupni (1. – 4. ročník) bude prebiehať vyučovanie prezenčnou formou v škole. V prevádzke bude aj Školský klub detí, ako aj školská jedáleň. Celé vyučovanie bude prebiehať v duchu protipandemických opatrení (zákaz miešania skupín, povinné rúška, ...) Ministerstva školstva, vedy, techniky a športu Slovenskej republiky.

  Na druhom stupni (5. – 9. ročník) prebieha vyučovanie dištančnou formou. Žiaci sa zúčastňujú vyučovania prostredníctvom aplikácie ZOOM. Účasť na vyučovaní je povinná! Prípadnú neúčasť na vyučovaní (choroba, lekárske vyšetrenie, iné dôvody) je povinný zákonný zástupca žiaka oznámiť svojmu triednemu učiteľovi, triednej učiteľke. Neúčasť na vyučovaní sa bude zaznamenávať do triednej knihy. Žiaci sú povinní mať zapnutú kameru a zapnutý zvuk. Žiaci budú od učiteľov dostávať zadania domácich úloh cez EDUPAGE. Vypracované úlohy zašlú vyučujúcim dohodnutým spôsobom – mailom alebo cez EDUPAGE. Žiaci, ktorí nebudú pripojení online na vyučovanie, budú dostávať úlohy písomnou formou prostredníctvom pošty alebo formou obecných úradov.

  Na školskej stránke www.zsobchodna.edupage.org bol zverejnený aj nový, aktuálny rozvrh hodín pre dištančné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa (5. – 9. ročník). O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať formou správ cez EDUPAGE a na našej školskej stránke www.zsobchodna.eu.

  Riaditeľstvo Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce

 • Oznam o ukončení karantény pre 1.stupeň základnej školy


  Logo školy

  Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove sa končí karanténa pre žiakov 1. stupňa. Od zajtra - štvrtka 22. októbra 2020 sa začína klasická školská výučba podľa platného rozvrhu vyučovania. Zároveň Vám oznamujeme, že v prevádzke za sprísnených hygienických podmienok bude aj Školský klub detí, rovnako tak funguje aj stravovanie v školskej jedálni.

  Riaditeľstvo Základnej školy, Obchodná 5, Sečovce

 • Platenie poplatkov - účty pre internetbanking


  Logo školy

  Vážení rodičia! Pri platbe formou internetbankingu, (pokiaľ nevyužívate služby VIAMO cez EDUPAGE) môžete využívať tieto školské účty. Do správy pre prijímateľa stále uvádzajte meno a priezvisko žiačky / žiaka a triedu, ktorú navštevuje. Výšku poplatku v školskej jedálni sa dozviete od vedúcej školskej jedálne. Poplatok za Školský klub detí je 4 €, prosíme vyplácať mesačne, maximálne do konca kalendárneho roka 2020. Výška poplatku za ZRŠ je 8 € prvé dieťa, 6 € druhé dieťa, 2 € tretie dieťa, štvrté a ďalšie dieťa 0 €.

  Školská jedáleň: SK12 0200 0000 0016 3595 8954

  Školský klub detí:: SK71 0200 0000 0016 3596 2451

  Združenie rodičov školy: : SK52 0200 0000 0019 0360 6454

 • Udelenie riaditeľského voľna pre 1.stupeň základnej školy


  Logo školy

  Riaditeľ Základnej školy Obchodná 5, Sečovce oznamuje zákonným zástupcom žiakov 1. stupňa, že z dôvodu karantény učiteľov 1. stupňa udeľuje žiakom riaditeľské voľno v dňoch od 19. októbra 2020 do 21. októbra 2020 (pondelok - streda). Nástup do školy bude 22. októbra 2020 (štvrtok).

  Upozorňujeme rodičov, že žiaci počas riaditeľského voľna budú dostávať úlohy cez EDUPAGE, ktoré sú povinní vypracovať.

  Mgr. Daniel Szilágyi – riaditeľ školy

 • Inšpirujeme školy


  Festival vedy a techniky AMAVET

  Nezisková spoločnosť Amavet, ktorá sa venuje tvorbe žiackych a študentských projektov, vydáva každý mesiac elektronický časopis a zasiela ho do škôl v rámci celého Slovenska. Ako motiváciu pre žiakov, aby sa prihlásili do krajského kola Festivalu vedy a techniky (Krajské kolá Festivalu vedy a techniky AMAVET budú online), si organizátori vybrali projekt, s ktorým sme uspeli minulý školský rok. Žiaci riešili v projekte Vplyv púpavy lekárskej na zdravie ľudí pod vedením Mg. Daniely Sotákovej. Sme radi, že aj takto môžeme inšpirovať iných žiakov a študentov k práci na projektoch.

 • Dary Zeme 2020


  Logo školy

  Už tradične, v našej škole každý rok, v období, keď sa má konať prvé rodičovské združenie, pripravujú vyučujúce prvých ročníkov výstavu ovocia a zeleniny. Hoci tohtoročnú úrodu veľmi ovplyvnilo počasie, napriek tomu sa nám podarilo pripraviť pestrú výstavu krásnych a zdravých darov Zeme. Žiaci na nej mohli obdivovať najmä čerstvé plody rôznych druhov ovocia a zeleniny, no nechýbali ani sušené plody, alebo konzervované v podobe chutných zaváranín a džemov. Žiaľ, rodičia si výstavu nestihli pozrieť, preto vám ju ponúkame prostredníctvom fotografií.


  Fotogaléria Dary Zeme 2020

 • Školský klub detí počas núdzového stavu


  Logo školy

  Vedenie školy týmto žiada rodičov, ak to nie je nutné, aby nedávali svoje detí počas núdzového stavu do Školského klubu detí. Ďakujeme za pochopenie.

  Žiadame rodičov, aby vyberali deti zo Školského klubu detí podľa možností čo najskôr. Ďakujeme za pochopenie.

  Mgr. Daniel Szilágyi – riaditeľ školy

 • Platby Školský klub detí cez EDUPAGE - aktualizované


  Logo školy

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, touto cestou Vás žiadame, aby ste všetky platby (Školský klub detí, školská jedáleň) formou internetbankingu alebo cez EDUPAGE uhrádzali mesačne a nevyplácali celú sumu do konca školského roka.

  Pri platbách rodičov cez EDUPAGE stránku školy (Školský klub detí, školská jedáleň) sa využíva systém VIAMO. Ten v súčasnosti na Slovensku podporujú len tri banky: TATRA BANKA, OTP BANKA a VUB BANKA. Pri platbách z inej banky prosíme rodičov o využitie INTERNETBANKINGU, kde do poznámky uveďte meno, priezvisko a triedu dieťaťa. Takto zrealizovaná platba sa Vám neobjaví v našom elektronickom systéme. Po doručení výpisu platieb za daný kalendárny mesiac, Vám bude platba do systému zadaná ručne administrátorom systému. Ďakujeme za pochopenie.

  Mgr. Daniel Szilágyi – riaditeľ školy

 • Ovocný a vitamínový deň v Školskom klube detí


  Logo školy

  Ovocie a vitamíny sú prvou spoločnou témou, ktorej sa venujeme každý rok. Nie je tomu inak ani v tomto školskom roku. Deti túto našu už tradičnú akciu majú radi. Poniektoré zjedia ovocie, aj keď ho ,,vraj" neobľúbujú. Deti zbožňujú jednoduchú prípravu jedál v podobe chutných nátierok alebo šalátov. Za odmenu si pochutnajú na spoločnom výtvore. Nemôžu chýbať aj práce z papiera, omaľovánky a výstavka je hotová.

 • Postup zákonných zástupcov pri kontakte člena rodiny s nakazeným človekom na vírus COVID-19


  Logo školy

  Upozorňujeme rodičov a zákonných zástupcov, že pri kontakte člena rodiny s nakazeným človekom vírusom COVID-19, je povinný rodič a zákonný zástupca túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť vedeniu školy a ponechať dieťa v 10-dňovej karanténe doma.

  Mgr. Daniel Szilágyi – riaditeľ školy

 • Odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trebišov - "oranžový semafor"


  Logo školy

  Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove bolo riaditeľom školy udelené žiakom riaditeľské voľno z preventívnych dôvodov. Podľa upozornenia a odporučania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre školy a školské zariadenia pred začiatkom nového školského roka 2020 / 2021 v súvislosti s výskytom pandemického ochorenia COVID-19 a zabráneniu jeho šírenia a ochrany zdravia v školách a školských zariadeniach sa naša škola momentálne nachádza v "oranžovom semafóre". V tejto súvislosti žiadame žiakov, rodičov a zákonných zástupcov, všetkých zamestnancov školy, ako aj širokú verejnosť, aby počas zdržiavania sa v priestoroch školy, rešpektovali dané bezpečnostné a preventívne opatrenia. Ďakujeme za pochopenie.

 • Udelenie voľna riaditeľom školy - aktualizované


  Logo školy

  Riaditeľ školy na doporučenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove vyhlasuje riaditeľské voľno v dňoch 24. - 25. septembra 2020 z preventívnych dôvodov. Z tohto dôvodu sa neuskutoční plánované stretnutie Združenia rodičov školy. O náhradnom termíne Vás budeme včas informovať.

  Zároveň upozorňujeme rodičov a zákonných zástupcov žiakov, že pri nástupe do školy pri absencii dlhšej ako tri dni (rátajú sa aj víkendové dni), je rodič alebo zákonný zástupca povinný predložiť vyplnené Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré si môžete stiahnuť z našej stránky. Ďakujeme za pochopenie.

  Mgr. Daniel Szilágyi – riaditeľ školy


  Vyhlásenie rodiča (zákonného zástupcu) o bezinfekčnosti (pdf)


  Vyhlásenie rodiča (zákonného zástupcu) o bezinfekčnosti (docx)

 • Oznam pre rodičov a zákonných zástupcov o stretnutí Združenia rodičov školy


  Logo školy

  Žiadame rodičov a zákonných zástupcov, ktorí prídu na stretnutie rodičov ZRŠ, aby si stiahli z našej webovej stránky a vypísali tlačivo Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti. V prípade, že nemáte možnosť doma vytlačiť tlačivo, bude vám poskytnuté pri vchode do budovy.

  Žiadame rodičov a zákonných zástupcov, ak máte možnosť si tlačivo pripraviť a podpísať doma, aby ste tak urobili, vzhľadom na nutnosť dodržiavať protipandemické opatrenia pri vstupe do budovy školy. Uľahčí to vstup do budovy a nebudú sa tvoriť rady pred vstupom.

  Za porozumenie vopred ďakujeme. Mgr. Daniel Szilágyi, riaditeľ školy


  Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (pdf)


  Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (docx)

 • Oznam pre rodičov a zákonných zástupcov o stretnutí Združenia rodičov školy


  Logo školy

  Dňa 24. septembra 2020 o 16:00 hod. sa uskutoční stretnutie Združenia rodičov pri ZŠ Obchodná 5, Sečovce. Stretnutie rodičov sa uskutoční v triedach

  Program stretnutia triednych dôverníkov: 1. Privítanie, 2. Voľba vedenia ZRŠ, 3. Voľba predsedu ZRŠ, 4. Správa o rozpočte, 5. Správa riaditeľa školy o činnosti, 6. Záver

  Z dôvodu prísnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu Covid-19, sa valné zhromaždenie ZRŠ uskutoční v náhradnom termíne.

  Žiadame rodičov, aby dodržiavali opatrenia súvisiace s ochranou zdravia pred šírením koronavírusu COVID-19.

  Opatrenia: 1. Do budovy bude mať povolený vstup len jeden rodič alebo zákonný zástupca, 2. Povinne nasadené rúško zakrývajúce nos a ústa, 3. Dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy, 4. Zákaz pohybu po budove školy – presun do triedy a späť, prípadne do telocvične triedni dôverníci, 5. Pred vstupom do budovy bude prevádzaný filter (meranie teploty), 6. Do budovy nesmie vstúpiť osoba, ktorá vykazuje príznaky nákazy (kašeľ, zvýšená teplota, strata čuchu, dýchacie problémy, únava, malátnosť).

 • Opatrenia na zamemedzenie COVID-19


  Logo školy

  Vážení rodičia, radi by sme vás požiadali o trpezlivosť a pochopenie počas obmedzení na zamedzenie šírenia COVID-19, týkajúcich sa prevádzky školy. Opatrenia vydané ministerstvom školstva a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva majú za úlohu chrániť Vaše deti a aj zamestnancov školy. Vedenie školy sa snaží, aby dopady týchto obmedzení boli čo najmenšie, a čo najmenej komplikovali plynulosť prevádzky školy.

  Verím, že všetci chápeme zložitosť tejto doby a pomôžete nám tým, že budete rešpektovať naše pokyny. Ďakujeme za pochopenie.

  Mgr. Daniel Szilágyi – riaditeľ školy


  Opatrenia pre základnú školu 16. - 30. september 2020


  Opatrenia pre Školský klub detí 16. - 30. september 2020

 • Opatrenia na zamemedzenie COVID-19 - základná škola (1. časť)


  Logo školy

  Naďalej platí prísny zákaz vstupu rodičov a zákonných zástupcov do budovy školy.

  Naďalej bude prevádzaný ranný filter žiakov a zamestnancov školy (meranie teploty).

  Rodič alebo zákonný zástupca predkladá pri prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič alebo zákonný zástupca (tri pracovné dni – nepočíta sa predlžený víkend).

  Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).

  Žiak si pravidelne umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

  Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy v interných priestoroch školy, kde prebieha výchovno - vzdelávací proces, ak nie je určené inak z nariadenia ÚVZ SR (žiaci 5. až 9. ročníka musia nosiť rúška aj v triede).

  Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec (napr. aj asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg, psychológ) majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia rúško alebo ochranný štít v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.

 • Opatrenia na zamemedzenie COVID-19 - základná škola (2. časť)


  Logo školy

  V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie.

  Aktivity budú naďalej prevádzané tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.

  Žiaci trávia prestávky v triede, ktorá sa musí vždy vetrať a platí obmedzenie pohybu žiakov mimo tried, len na nevyhnutný čas.

  Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné.

  Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.

  Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.

  Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).

 • Opatrenia na zamemedzenie COVID-19 - Školský klub detí


  Logo školy

  Od 16.septembra 2020 je zrušený zákaz miešať žiakov po skupinách, preto žiaci budú zaradení do pôvodných skupín ŠKD.

  Vstup do budovy školy rodičom alebo sprevádzajúcim osobám je prísne zakázaný !

  Rodič alebo sprevádzajúca osoba telefonicky kontaktuje príslušného vychovávateľa svojho dieťaťa a ostáva čakať pred vchodom, kým nepríde dieťa k hlavnému vchodu. Žiaci prvého ročníka odchádzajú bočným vchodom pri papiernictve Timing.

  Rodič alebo sprevádzajúca osoba čaká pri hlavnom alebo bočnom vchode na dieťa, ktoré príde v doprovode poverenej vychovávateľky a odchádzajú spoločne domov.

  Rodičia alebo sprevádzajúce osoby pri vchode dodržujú medzi sebou odstup minimálne 2 metre.

  Rodič alebo sprevádzajúca osoba je povinná mať nasadené rúško alebo inú ochranu tváre, úst a nosa v priestoroch školy.

  Rodič alebo sprevádzajúca osoba nesmie vstúpiť na pozemok školy v prípade, že vykazuje príznaky ochorenia vírusom COVID-19 (zvýšená teplota, kašeľ, kožné prejavy, strata čuchu, chuti atď.)

  Ranná družina pre žiakov 1. až 4.ročníka začne svoju činnosť 17. septembra 2020. Žiadame rodičov, aby triednym učiteľom nahlásili záujem o návštevu rannej družiny.

 • Udelenie voľna riaditeľom školy


  Logo školy

  Vedenie ZÁKLADNEJ ŠKOLY, OBCHODNÁ 5, SEČOVCE, oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 14.septembra 2020 bude z organizačných dôvodov žiakom našej školy udelené riaditeľské voľno. V uvedený deň nebude v prevádzke školská jedáleň ani Školský klub detí.

  Mgr. Daniel Szilágyi – riaditeľ školy

 • Organizácia slávnostného otvorenia školského roku 2020 / 2021


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na Obchodnej ulici č. 5 v Sečovciach oznamuje rodičom, žiakom aj širokej verejnosti, že slávnostné otvorenie školského roka 2020 / 2021 sa uskutoční za sprísnených bezečnostných podmienok:

  Začiatok slávnostného otvorenia školského roku 2020 / 2021 o 9:00 hod..

  Žiaci prvého ročníka budú mať slávnostný nástup za školskou jedálňou, po privítaní a rozdelení žiakov po triedach, sa žiaci pod vedením triednych učiteliek presunú do tried.

  Žiaci 2. až 9. ročníka sa slávnostného nástupu nezúčastňujú a po príchode do školy idú rovno do svojich tried.

  Rodičia a zákonní zástupcovia majú zakázaný vstup do budovy, s výnimkou rodičov a zákonných zástupcov žiakov prvého ročníka.

  Ukončenie slávnostného otvorenia školského roku 2020/2021 o 10:15 hod..

 • Pokyny pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov 1. ročníka počas slávnostného otvorenia školského roka 2020 / 2021 - aktualizované


  Logo školy

  Každý rodič a zákonný zástupca je povinný mať rúško a pri príchode si dezinfikovať ruky

  Rodičia a zákonní zástupcovia prichádzajú do školy z ulice Blatnej – prosíme rodičov a zákonných zástupcov, aby neprechádzali cez budovu.

  Pri slávnostnom privítaní rodičia a zákonní zástupcovia budú zhromaždení vo vybranom priestore.

  Žiadame rodičov a zákonných zástupcov, aby počas slávnostného privítania nechodili k svojim deťom.

  Po odchode do tried odchádzajú najprv žiaci 1.A za nimi jeden rodič alebo zákonný zástupca, po nich žiaci 1.B a za nimi jeden rodič alebo zákonný zástupca a 1.C a za nimi jeden rodič alebo zákonný zástupca.

  V triedach rodičia a zákonní zástupcovia stoja v zadnej časti a po stranách triedy.

  Po skončení privítania v triedach rodičia a zákonní zástupcovia odchádzajú so svojím deťmi najbližším východom z budovy.

  Žiadame rodičov, aby dodržiavali všetky pokyny a opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID – 19, počas slávnostného otvorenia školského roku 2020 / 2021.

 • Pokyny pre rodičov a zákonných zástupcov žiakov 2. - 9. ročníka počas slávnostného otvorenia školského roka 2020 / 2021


  Logo školy

  Rodičia a zákonní zástupcovia majú prísny zákaz vstupovať do budovy školy.

  Rodičia a zákonní zástupcovia môžu počkať svoje deti v priestore pred hlavným vchodom.

  Každý rodič a zákonný zástupca je povinný mať rúško.

  V prípade potreby komunikovať s triednym učiteľom, prosíme rodičov a zákonných zástupcov, aby si stretnutie dohodli vopred telefonicky.

  Žiadame rodičov, aby dodržiavali všetky pokyny a opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu COVID – 19, počas slávnostného otvorenia školského roku 2020 / 2021.

 • Nová mailová adresa školy


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na Obchodnej ulici č. 5 v Sečovciach oznamuje rodičom, žiakom aj širokej verejnosti zriadenie novej mailovej adresy skola@zsobchodna.eu s účinnosťou od 1. septembra 2020. Uvedená mailová adresa bude jedinou oficiálnou a platnou mailovou adresou. Viac informácií o dôležitých telefónnych číslach a mailoch nájdete na našej stránke Kontakty .

 • Fungovanie Školského klubu detí - dokumenty


  Logo školy

  Riaditeľstvo Základnej školy na Obchodnej ulici č. 5 v Sečovciach oznamuje rodičom, zákonným zástupcom a žiakom, že k zápisu dieťaťa do Školského klubu detí v školskom roku 2020 / 2021 je potrebné predložiť vyplnené dokumenty, ktoré si môžete stiahnuť z nášho webového sídla.

  Informovaný súhlas rodiča o spôsobe odchodu dieťaťa

  Žiadosť o prijatie do Školského klubu detí

  Žiadosť o prijatie do ranného Školského klubu detí

  Žiadosť o príležitostnú zmenu odchodu dieťaťa z ŠKD

  Organizácia a preberanie žiakov v Školskom klube detí

  Denný režim v Školskom klube detí

 • Zásadné pravidlá pre školy a školské organizácie (tzv. semafor)


  Logo školy

  Dôležité upozornenia a odporučania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre školy a školské zariadenia pred začiatkom nového školského roka 2020 / 2021 v súvislosti s výskytom pandemického ochorenia COVID-19 a zabráneniu jeho šírenia a ochrany zdravia v školách a školských zariadeniach:

 • Zásadné pravidlá pre školy a školské organizácie


  Logo školy

  Dôležité upozornenia a odporučania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre školy a školské zariadenia pred začiatkom nového školského roka 2020 / 2021 v súvislosti s výskytom pandemického ochorenia COVID-19 a zabráneniu jeho šírenia a ochrany zdravia v školách a školských zariadeniach:

 • Povinnosti zákonného zástupcu


  Logo školy

  Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

  Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

  Zákonný zástupca dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020 / 2021.

  Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné vyhlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

  V prípade, že u dieťaťa / žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu / žiakovi nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa (žiak) zo školy vylúčené.

 • Oznam zákonným zástupcom,
  sprevádzajúcim osobám, deťom a žiakom


  Logo školy

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa / žiaka do školy sa dieťa / žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.


  Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa / žiaka pred začiatkom nového školského roka 2020 / 2021
 • Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov základných škôl


  Logo školy

  Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov základných škôl je potrebné uskutočniť v termíne od 2. septembra 2020 do 31. októbra 2020 na všetkých základných školách v Slovenskej republike okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Súbor testov je rovnaký pre obidva ročníky. Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá sú verejne dostupné na stránke Testovanie pohybových predpokladov žiakov

  Po uzatvorení celoslovenského testovania pohybových predpokladov bude možné v januári 2021 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, na akej úrovni sa nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu k populácii. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.

 • Testovanie 5 - 2021


  Logo školy

  TESTOVANIE 5 - 2021 pre žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 19. mája 2021 (streda) z matematiky a slovenského jazyka. Testovanie prebehne písomnou formou. Cieľom TESTOVANIA 5 - 2021 je overiť úroveň vedomostí a zručnosti žiakov pri prechode z 1. stupňa na druhý stupeň. Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka základných škôl, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Viac informácií nájdete na našej stránke Testovanie 5 alebo na Testovanie 5 - 2021 NUCEM

 • Testovanie 9 - 2021


  Logo školy

  TESTOVANIE 9 - 2021 pre žiakov 9. ročníka základných škôl sa uskutoční 24. marca 2021 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra pre školy s vyučovacím jazykom slovenským. Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka základných škôl, 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín Testovania 9 2021 sa uskutoční 14. apríla 2021 (streda). Viac informácií nájdete na našej stránke Testovanie 9 alebo na Testovanie 9 - 2021 NUCEM

 • Ako to bude v školskom roku 2020 / 2021 ?


  Logo školy

  Školský rok 2020 / 2021 sa začína 1. septembra 2020 (utorok). Pravidelné školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Vyučovanie v prvom polroku končí 29. januára 2021 (piatok). Vyučovanie v druhom polroku 2020 / 2021 sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí 30. júna 2021 (streda). Pre piatakov je určené TESTOVANIE 5 - 2021, ktoré sa uskutoční dňa 19. mája 2021 (streda). Nahradný termín Testovania 5 nie je stanovený. Pre deviatakov je určené TESTOVANIE 9 - 2021, ktoré sa uskutoční 24. marca 2021 (streda). Náhradný termín testovania je 14. apríla 2021 (streda). Uvedené termíny Testovania 9 sa týkajú žiakov v školách s vyučovacím jazykom slovenským.

 • Prázdniny v školskom roku 2020 / 2021


  Prázdniny Posledný deň
  vyučovania
  Termín prázdnin Začiatok vyučovania
  po prázdninách
  Jesenné 28. október 2020
  streda
  29. október - 30.október 2020 2. november 2020
  pondelok
  Vianočné 22. december 2020
  utorok
  23. december 2020
  7. január 2021
  8. január 2021
  piatok
  Polročné 29. január 2021
  piatok
  1. február 2021
  pondelok
  2. február 2021
  utorok
  Jarné 19. február 2021
  piatok
  22. február - 26. február 2021 1. marec 2021
  pondelok
  Veľkonočné 31. marec 2021
  streda
  1. apríl - 6. apríl 2021 7. apríl 2021
  streda
  Letné 30. jún 2021
  streda
  1. júl - 31. august 2021 2. september 2021
  štvrtok

  Termíny jarných prázdnin sú uvedené pre žiakov Košického a Prešovského samosprávneho kraja.

Internetová žiacka knižka TOPlist